Izaberite stranicu
Шифра предмета
Студијски програми
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 1
Статус предмета Изборни
Стратегијски менаџмент се бави менаџментом предузећа у условима деловања тзв. „императива промена“. Путем стратегијског менаџмента менаџери се оспособљавају за остваривање циљева у променљивим условима. У фокусу стратегијског менаџмента је базичан начин остваривања конкурентске предности. Процес стратегијског менаџмента чине фазе формулисања, вредновања и имплементације. Стога је основни образовни циљ у упознавању студената са овим процесом. Да би се то остварило неопходно је разумети постулате проактивног приступа у управљању, упознати се са савременим менаџерским концептима и алатима који се користе у процесу стратегијског менаџмента, као и са могућим начинима употребе стратегијских ресурса. С обзиром да је стратегијски менаџмент научна дисциплина оријентисана ка пракси, реализацију овако утврђених образовних циљева прожимаће настојање да је једини прави тест валидности усвојених знања и вештине њихова практична применљивост.
Очекује се да ће студенти добити неопходна теоријска и практична знања из области стратегијског менаџмета и овладати релевантним вештинама која омогућавају успешно суочавање са проблемом динамичног усклађивања потенцијала предузећа са мењајућим захтевима окружења. С обзиром да је основни циљ стратегијског менаџмента увећање вредности за власнике помоћу стратегије и пратећих планских одлука (пројекти и бизнис план, пре свега), на значају посебно добијају знања и вештине које омогућавају управљање процесом стварања и реализовања вредности.
Теоријска настава

• Од менаџмента до стратегијског менаџмента: Конвенционални менаџмент; Стратегијски контролинг; Менаџмент вредности.

• Логика стратегијског менаџмента: Природа и процес стратегијског менаџмента; Предвиђање као претпоставка стратегијског менаџмента; Анализа општег окружења; Анализа конкурентског окружења; Анализа интерног окружења.

• Формулисање стратегије: Стратегије стабилног раста; Стратегије убрзаног раста; Стратегије диверсификације; Генеричке стратегије за ниво бизниса; Метод раста; Ритам раста; Инвестиције; Финансирање раста.

• Вредновање стратегије: Фокус на вредност; Битни елементи вредновања стратегије.

• Имплементација стратегије: Организација вођена стратегијом; ИТ подршка за организацију вођену стратегијом.

• Употреба стратегијских ресурса: Људски ресурси; Технологија; Истраживање и развој; Маркетинг; Производња; Логистика; Квалитет.

Практична настава

• Анализа студија случаја
Ђуричин, Д., & Јаношевић, С. (2015). Менаџмент и стратегија (треће издање). Београд: Економски факултет у Београду.

Kotler, M. (2010). Strategijski menadžment na delu : četvrto izdanje. Београд: Data Status.

Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner., A. B. (2007). Strategijski menadžment (treće izdanje), Beograd: Data status.

Thompson, A, A., Strickland, A. J., & Gamble, J. E. (2008). Strateški menadžment: u potrazi za konkurentskom prednošću : teorija i slučajevi iz prakse. Zagreb : Mate.
Предавања, вежбе, дискусије радова студената
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 55
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја