Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 1
Status predmeta Izborni
Strategijski menadžment se bavi menadžmentom preduzeća u uslovima delovanja tzv. „imperativa promena“. Putem strategijskog menadžmenta menadžeri se osposobljavaju za ostvarivanje ciljeva u promenljivim uslovima. U fokusu strategijskog menadžmenta je bazičan način ostvarivanja konkurentske prednosti. Proces strategijskog menadžmenta čine faze formulisanja, vrednovanja i implementacije. Stoga je osnovni obrazovni cilj u upoznavanju studenata sa ovim procesom. Da bi se to ostvarilo neophodno je razumeti postulate proaktivnog pristupa u upravljanju, upoznati se sa savremenim menadžerskim konceptima i alatima koji se koriste u procesu strategijskog menadžmenta, kao i sa mogućim načinima upotrebe strategijskih resursa. S obzirom da je strategijski menadžment naučna disciplina orijentisana ka praksi, realizaciju ovako utvrđenih obrazovnih ciljeva prožimaće nastojanje da je jedini pravi test validnosti usvojenih znanja i veštine njihova praktična primenljivost.
Očekuje se da će studenti dobiti neophodna teorijska i praktična znanja iz oblasti strategijskog menadžmeta i ovladati relevantnim veštinama koja omogućavaju uspešno suočavanje sa problemom dinamičnog usklađivanja potencijala preduzeća sa menjajućim zahtevima okruženja. S obzirom da je osnovni cilj strategijskog menadžmenta uvećanje vrednosti za vlasnike pomoću strategije i pratećih planskih odluka (projekti i biznis plan, pre svega), na značaju posebno dobijaju znanja i veštine koje omogućavaju upravljanje procesom stvaranja i realizovanja vrednosti.
Teorijska nastava

• Od menadžmenta do strategijskog menadžmenta: Konvencionalni menadžment; Strategijski kontroling; Menadžment vrednosti.

• Logika strategijskog menadžmenta: Priroda i proces strategijskog menadžmenta; Predviđanje kao pretpostavka strategijskog menadžmenta; Analiza opšteg okruženja; Analiza konkurentskog okruženja; Analiza internog okruženja.

• Formulisanje strategije: Strategije stabilnog rasta; Strategije ubrzanog rasta; Strategije diversifikacije; Generičke strategije za nivo biznisa; Metod rasta; Ritam rasta; Investicije; Finansiranje rasta.

• Vrednovanje strategije: Fokus na vrednost; Bitni elementi vrednovanja strategije.

• Implementacija strategije: Organizacija vođena strategijom; IT podrška za organizaciju vođenu strategijom.

• Upotreba strategijskih resursa: Ljudski resursi; Tehnologija; Istraživanje i razvoj; Marketing; Proizvodnja; Logistika; Kvalitet.

Praktična nastava

• Analiza studija slučaja
Đuričin, D., & Janošević, S. (2015). Menadžment i strategija (treće izdanje). Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.

Kotler, M. (2010). Strategijski menadžment na delu : četvrto izdanje. Beograd: Data Status.

Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner., A. B. (2007). Strategijski menadžment (treće izdanje), Beograd: Data status.

Thompson, A, A., Strickland, A. J., & Gamble, J. E. (2008). Strateški menadžment: u potrazi za konkurentskom prednošću : teorija i slučajevi iz prakse. Zagreb : Mate.
Predavanja, vežbe, diskusije radova studenata
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 55
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja