Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММТК05
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 3
Број часова
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета Стручна пракса је да студенти у практичним условима унапреде способности за решавање конкретних практичних проблема из области туризма и хотелијерства и да унапреде практична знања из датих области. Поред тога, циљ је да се студенти оспособе да применом стручних и стручно-апликативних знања у пословној пракси, допринесу решавању сложених практичних проблема који постоје у привредној или јавној институцији у оквиру које обављају стручну праксу. Циљ је да студенти развијају вештине за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука и да кроз тимски рад дају допринос у решавању неког практичног проблема те институције. Уредним евидентирањем обављених задатака и датих доприноса у решавању поменутог проблема, студенти сакупљају материјале (документе, прорачуне,...) који представљају основ за израду мастер рада.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да унапреде примену претходно стечених теоријских и стручних знања у решавању практичних проблема у оквиру изабраног предузећа или институције. Студенти ће у практичним условима додатно развити способност уочавања проблема, критичке анализе и тражења алтернативних решења, као и израде и презентације рада, који може да представља основ за израду
Практичан рад у оквиру стручне праксе подразумева: висок ниво интеракције на релацији ментор-кандидат, дефинисање плана реализације стручне праксе, дефинисање циља и задатка истраживања, утврђивање и опис основног проблема, дефинисање основних метода, техника и инструмената за реализацију пројекта стручне праксе, дефинисање облика презентације резултата истраживања (писани документ, усмена презентације, електронска презентација,...), дефинисање садржаја завршног извештаја о обављеној стручној пракси. Програмски задаци и пројекти практичног карактера односе се на тематско подручје туризма и хотелијерства.
1. Организација где се обавља стручна пракса Интерна акта организације где се обавља стручна пракса
Студенти у току извођења стручне праксе кроз интензивну комуникацију са ментором и изабраним представником организације и коришћењем основних аналитичких, синтетичких и стручних метода, треба да напишу практичан рад чији је циљ решавање конкретног пословног проблема изабране институције.