Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СА13фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 4
Број часова
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Програм стручне праксе конципиран је тако да студенти кроз реализацију програмских практичних задатака у конкретним пословним системима употребе стечена теоријска знања и успешно остваре спој теоријског и практичног рада.
Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:
1. Примењено пословање са хартијама од вредности.
2. Примењена пословна анализа.
3. Примењено опорезивање.
4. Примењене предузетничке финансије.
Руководиоци тематских подручја 1, 2, 3, 4 су дужни да студентима припреме шири избор литературе и одговарајуће документације као и упутства за коришћење извора података.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активност у току стручне праксе 10 Одбрана стручне праксе 40
Извештај о реализованим задацима датих од стране особе из пословног система задужене за праћење студента 20
Израда Дневника стручне праксе 30