Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ44
Студијски програми
  • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 2
Статус предмета Изборни
Разумевање студената како се развијају и одржавају алгоритми за коришћење и управљање различитим структурама података.
Студенти ће научити како се примењују главни поступци креирања, одржавања, претраживања и консултације различитих алгоритамских структура.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Увод: Појам типа, апстрактног типа и структуре података. Елементи од којих се гради структура
• Апстрактни типови: листа, стек, ред, уређено и бинарно стабло, скуп, речник, приоритетни ред
• Преглед структура података: везана листа и друге везане структуре, хеш таблица, стек
• Алгоритми за обављање основних операција над структурама: убацивање и избацивање података, тражење, испис садржаја
• Примена описаних структура у сложенијим алгоритмима: сортирање и сажимање низова података, аритметички изрази, рекурзивни поступци
• Опште стратегије за конструкцију алгоритама: подели па владај, динамичко програмирање, похлепни приступ, бектрекинг, локално претраживање
• Руковање датотекама у поступцима претраживања, консултације, креирања и спрегнутим поступцима
Практична настава
Рад на задацима повезаним са наведеним алгоритамским структурама
Литература
1. M.A. Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4th edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ, 2013.
2. K. Mehlhorn, P. Sanders, Algorithms and Data Structures: The Basic Toolbox. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2010.
3. Б. Јошанов, З. Будимац Пројектовање алгоритама, Нови Сад : Виша пословна школа, 2000.
предавања , рад у рачунарској лабораторији, презентације, дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10