Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ53
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Упознавање са основним концептима и техникама теорије графова.
Способност доказивања једноставнијих тврђења из теорије графова коришћењем

стандарних техника. Разумевање и коришћење сложенијих идеја и техника.
Теоријска настава

• Историја теорује графова

• Основни појмови теорије графова

• Стабла

• Ојлерови и Хамилтонови графови

• Мечинзи

• Планарни графови

• Бојења графова

• Диграфови

• Примери примене теорије графова

Практична настава

Коришћење и утврђивање теоријских резултата на конкретним примерима.
J. A. Bondy and U.S.R. Murty, Graph Theory, Series: Graduate Texts in Mathematics,

Vol. 244, Springer, 2008.

И. Бошњак, Д. Машуловић, В. Петровић, Р. Тошић, Збирка задатака из теорије графова, Универзитет у Новом Саду, 2005.

В. Петровић, Теорија графова, Универзитет у Новом Саду, 1998.
• предавања • решавање задатака • дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијуми) 30 усмени испит 30
остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја