Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК12
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Моделовање стања пословног система и примене модела и метода одлучивања у условима извесности, ризика и неизвесности, у циљу проналажења најприхватљивије алтернативе, као пословне одлуке и стратегије.
По завршетку изучавања садржаја овог предмета студент ће имати знања из области пословног одлучивања, користиће методе, технике и вештине неопходне за доношење адекватних пословних одлука. Студент ће анализирати добијена решења и вредновати добијене резултате.
Теоријска настава:
- Увод у одлучивање.
- Вишекритеријумска анализа одлучивања.
- Теорија корисности.
- Метода Прометеј (PROMETHEE).
- Одлучивање при ризику.
- Групно одлучивање.
- Одлучивање на основу правила.
- Теорија игара. -
Системи за подршку одлучивању.
Практична настава: Решавање реалних проблема применом теоријских метода и коришћењем одговарајућих софтвера, анализа решења и вредновање добијених резултата.
Чупић, Е. М., и Сукновић, М. М. Одлучивање (шесто прерађно и допуњено издање) Факултет организационих наука у Београду 2010
Молнар, Р., и Секулић, Т. Теорија одлучивања, збирка задатака са изводима из теорије Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 2015
Сукновић,М., Делибашић, Б., Јовановић, М., Вукићевић,М., и Радовановић, С. Одлучивање - практикум Факултет организационих наука у Београду 2021
Tufféry, S. Data Mining and Statistics for Decision Making Wiley 2011
Класичан начин презентације градива, решавање кратких студија случаја и практичан рад уз коришћење рачунара.