Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК12
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета јесте да се студенти упознају са теоријом управљања иновацијама, савременим трендовима у развоју туристичке делатности и последицама које настају као резултат бројних промена на туристичком тржишту. Студенти ће упознати дејство политичких, економских фактора на развој турима, као и многих других промена насталих у научно-технолошкој револуцији, или у природним сегментима који детерминишу развој туризма. Под утицајем савремених промена долази до нестанка неких дестинација и производа, а настају потпуно нови профили потрошача и нови туристички производи. Такође, кроз предмет студенти ће бити упознати са утицајем криза на туристичку делатност и новим трендовима у пастпандемијском туризму.
Након положеног испита студенти ће бити у стању да препознају све иновативне промене и новонастале трендове у туристичком пословању. Савладавањем овог предмета студенти ће овладати знањима потребним за успешно препознавање, иницирање и управљање променама у туристичком сектору. Студенти ће бити оспособљени да препознају улогу трендова, планирају и правовремено реагују на промене, те у складу са тим променама доносе релевантне одлуке и адекватна решења за побољшање пословања. Студенти ће бити упознати појмом и поделом иновација у туризму, као и са кључним трендовима у препандемијском туризму, утицајима кризе и новим трендовима на који диктирају правце развоја туризма и нове профиле туриста, те сходно томе усмеравају развој ове делатности.
Теоријска настава:
- Савремене тенденције у развоју туризма у свету.
- Трендови у препадемијском туризму.
- Последице светских промена на развој туризма и нови трендови.
- Актуелности и кључне теме савременог туризма,
- Промене и понашање туриста.
- Појам, значај и подела иновација у туризму.
- Иновативни облици туризма.
- Улога људских ресурса у функцији иновативног пословања организација туристичке привреде.
- Одрживи развој туризма.
- Дигиталне технологије у туризму.
- Трендови и иновације у угоститељству.
- Хотелски ланци као креатори иновација.
Практична настава: анализа студија случаја, израда семинарских радова, дискусија.
Сагић, З. Иновације и предузетништво Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице 2016
Бошков, В. Трендови и иновације у туризму Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2021
Ђорђевић, А., и Зечевић, Б. Креирање вредности у туризму ЦИД Економског факултета у Београду. 2015
Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. Managing Innovation John Wiley&Sons, Ltd. 2000

Анализа студија случаја, семинарски радови, истраживачки рад, теренска настава, ангажовање студената на анализи примера из праксе, дискусије.