Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA32
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa savremenim trendovima i inovacijama u razvoju turističke delatnosti i sa svim posledicama koje nastaju uzrokovane tim promenama. Postoje uticaji u svetskom ekonomskom sistemu na koje turizam može da deluje, a postoje i sfere na koje turizam ne može da utiče i to postaju ključni neprijatelji u razvoju turizma. Zatim, promene koje nastaju i koje su kontinuirane uzrokuju resursne promene u ciklusu turističkog proizvoda, koje studenti takođe moraju da upoznaju. Upoznavanje sa aktuelnostima i ključnim temama savremenog turizma su neizostavne u edukaciji. Studenti će upoznati dejstvo političkih, ekonomskih faktora na razvoj turima, kao i mnogih drugih promena nastalih u naučno-tehnološkoj revoluciji, ili u prirodnim segmentima koji determinišu razvoj turizma. Pod uticajem savremenih promena dolazi do nestanka nekih destinacija i proizvoda, a nastaju potpuno novi profili potrošača i novi turistički proizvodi.
Nakon ove nastavne jedinice studenti će biti u stanju da prepoznaju sve inovativne promene i novonastale trendove u turističkom poslovanju. Savladavanjem ovog predmeta studenti će, prihvatajući sve informacije, uspešeno rešavati aktuelne probleme koji se neminovno stvaraju sa novonastalim promenama. Definisaće realno trenutno stanje proizvoda ili usluge na tržištu, te shodno tome biće osposobljeni da prepoznaju ulogu trendova, planiraju i reaguju na vreme, te u skladu sa tim promenama donose relevantne odluke i adekvatna rešenja za poboljšanje rada i obezbede dalji opstanak i liderstvo u borbi sa konkurencijom. Svaka promena internog ili eksternog karaktera utiče neminovno na celokupno poslovanje, bilo da se radi o poboljšanju performansi ili potpunom uvođenju novih turističkih proizvoda. Studenti će prepoznati nove oblike turizma, nove trendove koji diktiraju pravce razvoja turizma i nove profile turista, te shodno tome usmeravati razvoj delatnosti na tržištu. Identifikovanjem inovacija i promena u trendovima na globalnom tržištu, studenti će usklađivati svoje dalje znanje i edukaciju sa potražnjom na tržištu.
Teorijska nastava

• Savremene tendencije u razvoju turizma.

• Trendovi i inovacije.

• Savremeni turistički proizvod i savremena resursna osnova.

• Aktuelnosti i ključne teme savremenog turizma.

• Promene i ponašanje turista.

• Komunikacija i animacija u savremenom turističkom poslovanju.

• Posledice svetskih promena na razvoj turizma.

• Turizam u svetskim društvenim promenama (uticaj politike, stabilnost, terorizam).

• Turizam i kvalitet življenja.

• Turizam u budućnosti.

Praktična nastava

• Analiza studija slučaja, seminarski radovi, istraživački rad, terenska nastava, angažovanje studenata na analizi primera iz prakse, diskusije.
Đorđević, A., & Zečević, B. (2015). Kreiranje vrednosti u turizmu. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Hannam, K. i dr. (2010). Understanding Tourism. London: SAGE Publications.

Sharpley, R., & Telfer, D.J. (2004) Tourism and Development : Concepts and Issues. Clevedon : Channel view publications.

Tomka, D., & Milošević, S. (2012). Savremene tendencije u turizmu. Novi Sad: TIMS.

Wall,G., & Mathieson, A. (2006). Tourism, change, impacts and opportunities. Essex: Pearson Education Limited.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit  
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10