Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА32
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте да се студенти упознају са савременим трендовима и иновацијама у развоју туристичке делатности и са свим последицама које настају узроковане тим променама. Постоје утицаји у светском економском систему на које туризам може да делује, а постоје и сфере на које туризам не може да утиче и то постају кључни непријатељи у развоју туризма. Затим, промене које настају и које су континуиране узрокују ресурсне промене у циклусу туристичког производа, које студенти такође морају да упознају. Упознавање са актуелностима и кључним темама савременог туризма су неизоставне у едукацији. Студенти ће упознати дејство политичких, економских фактора на развој турима, као и многих других промена насталих у научно-технолошкој револуцији, или у природним сегментима који детерминишу развој туризма. Под утицајем савремених промена долази до нестанка неких дестинација и производа, а настају потпуно нови профили потрошача и нови туристички производи.
Након ове наставне јединице студенти ће бити у стању да препознају све иновативне промене и новонастале трендове у туристичком пословању. Савладавањем овог предмета студенти ће, прихватајући све информације, успешено решавати актуелне проблеме који се неминовно стварају са новонасталим променама. Дефинисаће реално тренутно стање производа или услуге на тржишту, те сходно томе биће оспособљени да препознају улогу трендова, планирају и реагују на време, те у складу са тим променама доносе релевантне одлуке и адекватна решења за побољшање рада и обезбеде даљи опстанак и лидерство у борби са конкуренцијом. Свака промена интерног или екстерног карактера утиче неминовно на целокупно пословање, било да се ради о побољшању перформанси или потпуном увођењу нових туристичких производа. Студенти ће препознати нове облике туризма, нове трендове који диктирају правце развоја туризма и нове профиле туриста, те сходно томе усмеравати развој делатности на тржишту. Идентификовањем иновација и промена у трендовима на глобалном тржишту, студенти ће усклађивати своје даље знање и едукацију са потражњом на тржишту.
Теоријска настава

• Савремене тенденције у развоју туризма.

• Трендови и иновације.

• Савремени туристички производ и савремена ресурсна основа.

• Актуелности и кључне теме савременог туризма.

• Промене и понашање туриста.

• Комуникација и анимација у савременом туристичком пословању.

• Последице светских промена на развој туризма.

• Туризам у светским друштвеним променама (утицај политике, стабилност, тероризам).

• Туризам и квалитет живљења.

• Туризам у будућности.

Практична настава

• Анализа студија случаја, семинарски радови, истраживачки рад, теренска настава, ангажовање студената на анализи примера из праксе, дискусије.
Ђорђевић, А., & Зечевић, Б. (2015). Креирање вредности у туризму. Београд: ЦИД Економског факултета у Београду.

Hannam, K. i dr. (2010). Understanding Tourism. London: SAGE Publications.

Sharpley, R., & Telfer, D.J. (2004) Tourism and Development : Concepts and Issues. Clevedon : Channel view publications.

Томка, Д., & Милошевић, С. (2012). Савремене тенденције у туризму. Нови Сад: ТИМС.

Wall,G., & Mathieson, A. (2006). Tourism, change, impacts and opportunities. Essex: Pearson Education Limited.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10