Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА60
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
  • Трговина и међународно пословање 2017
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета се односи на упознавање студената са околностима које су условиле настанак потребе за интеграцијом европских држава, као и са процесом развоја европских интеграција све до креирања актуелног облика Европске уније. Поред тога, циљ предмета је и едуковање студената о политичком систему Европске уније, политици приступања нових чланица, институционалној структури, монетарној и финансијској интеграцији у оквиру Европске уније. Посебна пажња се посвећује и европском простору високог образовања и могућностима који се пружају младима у Европској унији уз нагласак на демократији, једнакости и инклузији.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће схватити предности уједињења европских држава и суштину оснивачких уговора Европске уније, затим ће спознати специфичности свих фаза развоја европских заједница и упознати кључне учеснике (пионире) у процесу стварања Европске уније. Поред тога, студенти ће бити у могућности да објасне начин функционисања политичког система и институционалног оквира Европске уније, уз наглашавање кључних надлежности и делокруга деловања истакнутих институција попут Савета Европске уније, Европског парламента и Европске комисије. Студенти ће разумети и суштину монетарне интеграције у оквиру Европске уније, бити способни да сагледају предности јединственог финансијског тржишта и уоче могућности које им се пружају у оквиру европског простора високог образовања. Поред наведеног, један од важних исхода овог предмета огледа се и у разумевању значаја евра као јединствене валуте и улоге Европске централне банке у монетарном систему Европске уније.
Теоријска настава
 Развој европских интеграција и настанак потребе за уједињењем Европе – „Уједињење разноликости“
 Европске заједнице – Европска заједница за угаљ и челик, Европска заједница за атомску енергију и Европска економска заједница
 Настанак Европске уније и пионири Европске уније
 Оснивачки уговори Европске уније
 Критеријуми приступања Европској унији и фазе проширења
 Методологија проширења Еворпске уније на Западни Балкан – преговарачка поглавља
 Политички систем Европске уније – кључне карактеристике
 Институционални оквир Еворпске уније
 Институционални троугао у политичком систему Европске уније – Савет Европске уније, Европски парламент и Еворпска комисија
 Монетарна интеграција у Европској унији и Европски монетарни систем
 Европска монетарна унија и теорија оптималног валутног подручја
 Евро као заједничка валута и улога Европске централне банке
 Јединствено европско финансијско тржиште
 Европски простор високог образовања – једнакост и инклузија
 Млади и демократија у Европској унији – изазови и могућности
Практична настава
Израда студија случаја, решавање тестова, учешће у online квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Литература
Основна литература:
Staab, A. (2013). The European Union Explained: Institutions-Actors-Global Impact. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
Nero, S., S. (2012). The European Union: Economics, Policies and History. Berkshire, United Kingdom: McGraw-Hill Education.
Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija (The Economics of European Integration). Beograd: DATA STATUS.
McCormick, J. (2010). Razumjeti Europsku uniju (Understanding the European Union). Zagreb: MATE d.o.o.

Помоћна литература:
European Commission. (2022). The European Union explained - How the European Union works. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2022). Towards equity and inclusion in higher education in Europe. Brussels, Belgium: European Education and Culture Executive Agency.
European Commission. (2022). Youth and Democracy in the European Year of Youth. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2021). EU Pioneers: The trailblazers who helped build today’s Europe. Brussels, Belgium: Directorate-General for Communication Editorial Service & Targeted Outreach.
European University Institute, Florence. (2009). Building Parliament: 50 years of Eruopean Parliament history. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Ex cathedra предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу; презентација студија случаја од стране студената; решавање тестова; анализа и обрада практичних, тематских ситуација; организовање online квизова; интерактиван рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.
Предиспитне обавезе поена

45

Завршни испит поена

55

активност у току предавања 10 писмени испит 55
практична настава 10 усмени испт
колоквијум-и 25 ……….  
семинар-и