Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA60
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Turizam i hotelijerstvo
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 5
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta se odnosi na upoznavanje studenata sa okolnostima koje su uslovile nastanak potrebe za integracijom evropskih država, kao i sa procesom razvoja evropskih integracija sve do kreiranja aktuelnog oblika Evropske unije. Pored toga, cilj predmeta je i edukovanje studenata o političkom sistemu Evropske unije, politici pristupanja novih članica, institucionalnoj strukturi, monetarnoj i finansijskoj integraciji u okviru Evropske unije. Posebna pažnja se posvećuje i evropskom prostoru visokog obrazovanja i mogućnostima koji se pružaju mladima u Evropskoj uniji uz naglasak na demokratiji, jednakosti i inkluziji.
Nakon realizacije nastavnih i ostalih aktivnosti i savladavanja gradiva, studenti će shvatiti prednosti ujedinjenja evropskih država i suštinu osnivačkih ugovora Evropske unije, zatim će spoznati specifičnosti svih faza razvoja evropskih zajednica i upoznati ključne učesnike (pionire) u procesu stvaranja Evropske unije. Pored toga, studenti će biti u mogućnosti da objasne način funkcionisanja političkog sistema i institucionalnog okvira Evropske unije, uz naglašavanje ključnih nadležnosti i delokruga delovanja istaknutih institucija poput Saveta Evropske unije, Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Studenti će razumeti i suštinu monetarne integracije u okviru Evropske unije, biti sposobni da sagledaju prednosti jedinstvenog finansijskog tržišta i uoče mogućnosti koje im se pružaju u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja. Pored navedenog, jedan od važnih ishoda ovog predmeta ogleda se i u razumevanju značaja evra kao jedinstvene valute i uloge Evropske centralne banke u monetarnom sistemu Evropske unije.
Teorijska nastava
 Razvoj evropskih integracija i nastanak potrebe za ujedinjenjem Evrope – „Ujedinjenje raznolikosti“
 Evropske zajednice – Evropska zajednica za ugalj i čelik, Evropska zajednica za atomsku energiju i Evropska ekonomska zajednica
 Nastanak Evropske unije i pioniri Evropske unije
 Osnivački ugovori Evropske unije
 Kriterijumi pristupanja Evropskoj uniji i faze proširenja
 Metodologija proširenja Evorpske unije na Zapadni Balkan – pregovaračka poglavlja
 Politički sistem Evropske unije – ključne karakteristike
 Institucionalni okvir Evorpske unije
 Institucionalni trougao u političkom sistemu Evropske unije – Savet Evropske unije, Evropski parlament i Evorpska komisija
 Monetarna integracija u Evropskoj uniji i Evropski monetarni sistem
 Evropska monetarna unija i teorija optimalnog valutnog područja
 Evro kao zajednička valuta i uloga Evropske centralne banke
 Jedinstveno evropsko finansijsko tržište
 Evropski prostor visokog obrazovanja – jednakost i inkluzija
 Mladi i demokratija u Evropskoj uniji – izazovi i mogućnosti
Praktična nastava
Izrada studija slučaja, rešavanje testova, učešće u online kvizovima i analiza praktičnih, tematskih situacija.
Literatura
Osnovna literatura:
Staab, A. (2013). The European Union Explained: Institutions-Actors-Global Impact. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
Nero, S., S. (2012). The European Union: Economics, Policies and History. Berkshire, United Kingdom: McGraw-Hill Education.
Baldwin, R., & Wyplosz, C. (2010). Ekonomija evropskih integracija (The Economics of European Integration). Beograd: DATA STATUS.
McCormick, J. (2010). Razumjeti Europsku uniju (Understanding the European Union). Zagreb: MATE d.o.o.

Pomoćna literatura:
European Commission. (2022). The European Union explained - How the European Union works. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2022). Towards equity and inclusion in higher education in Europe. Brussels, Belgium: European Education and Culture Executive Agency.
European Commission. (2022). Youth and Democracy in the European Year of Youth. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2021). EU Pioneers: The trailblazers who helped build today’s Europe. Brussels, Belgium: Directorate-General for Communication Editorial Service & Targeted Outreach.
European University Institute, Florence. (2009). Building Parliament: 50 years of Eruopean Parliament history. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Ex cathedra predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata u nastavnom procesu; prezentacija studija slučaja od strane studenata; rešavanje testova; analiza i obrada praktičnih, tematskih situacija; organizovanje online kvizova; interaktivan rad u formi diskusija i iznošenja individualnih stavova i nezavisnih zaključaka o određenim temama uz podsticanje kreativnosti, inovativnosti, timskog rada i razvoja kritičkog mišljenja studenata.
Predispitne obaveze poena

45

Završni ispit poena

55

aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 55
praktična nastava 10 usmeni ispt
kolokvijum-i 25 ……….  
seminar-i