Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA60
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta se odnosi na sticanje specifičnih znanja o trgovini i investicijama Evropske unije. Cilj predmeta je orijentisan na upoznavanje studenata sa trgovinskom politikom Evropske unije, trgovinskim pregovorima i sporazumima Evropske unije, njenim učešćem na globalnoj trgovinskoj sceni, kao i odnosima između Evropske unije i pojedinačnih članica i Svetske trgovinske organizacije. Pored toga, cilj predmeta se odnosi i na edukovanje studenata o međunarodnim tokovima kapitala, sa posebnim naglaskom na stranim direktnim investicijama, i Evropskoj uniji kao najvećem svetskom investitoru i najatraktivnijoj globalnoj destinaciji za strane direktne investitore. Posebna pažnja se posvećuje i primeni statističkih modela u obradi podataka o trgovini i investicijama Evropske unije.
Nakon realizacije nastavnih i ostalih aktivnosti i savladavanja gradiva, studenti će biti sposobni da analiziraju odnose između Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije, ovladaće ključnim elementima trgovinske politike i spoznati suštinu trgovinskih sporazuma i prirodu trgovinskih pregovora Evropske unije. Studenti će biti u mogućnosti da predstave Evropsku uniju kao najznačajnijeg učesnika u globalnim trgovinskim tokovima i vodećeg spoljnotrgovinskog partnera Republike Srbije. Pored toga, studenti će ovladati znanjima o oblicima međunarodnog kretanja kapitala, uz isticanje stranih direktnih investicija, kao i znanjima o Evropskoj uniji kao najvećem svetskom investitoru i najatraktivnijoj globalnoj destinaciji za strane direktne investitore. Studenti će razumeti prirodu investicione politike Evropske unije i značaj bilateralnih investicionih sporazuma, upoznaće Evropsku investicionu banku, kao najveću multilateralnu finansijsku instituciju i Evorpski investicioni fond, kao vodeću instituciju koja podržava razvoj preduzetništva i podstiče inovativnost u Evropi. Takođe, jedan od važnih ishoda ovog predmeta odnosi se na ovladavanje upotrebom statističkih alata u istraživanju kvantitativnih pokazatelja trgovine i investicija Evropske unije.
Teorijska nastava
 Evropska unija i Svetska trgovinska organizacija – Evropska unija i pojedinačne zemlje kao članice Svetske trgovinske organizacije
 Trgovinska politika Evropske unije – ključne karakteristike i novi pristup „Otvorena strateška autonomija“
 Trgovinski pregovori i trgovinski sporazumi Evropske unije – vrste trgovinskih sporazuma i aktuelni sporazumi
 Evropska unija kao najznačajniji učesnik u globalnoj trgovini – Evropska unija kao: vodeći trgovinski partner, najveći trgovinski blok na svetu, vodeći svetski izvoznik i najznačajniji kreator novih radnih mesta u trgovinskom sektoru.
 Evolucija trgovinskih odnosa između Evropske unije i Republike Srbije – Evropska unija kao vodeći spoljnotrgovinski partner Republike Srbije
 Izazovi i mogućnosti izvoza iz Evorpske unije i uvoza u Evropsku uniju – Acess2Marcets portal
 Uloga i primena statističkih modela u obradi podataka o trgovini Evropske unije
 Međunarodni tokovi kapitala – portfolio investicije, strane direktne investicije i drugi oblici investiranja
 Strane direktne investicije u klasičnim i neoklasičnim teorijama međunarodne trgovine i teorijama o SDI
 Strane direktne investicije – definisanje, oblici i motivi stranih investitora, značaj stranih direktnih investicija za zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji i uticaj stranih direktnih investicija na privredni rast i bruto društveni proizvod
 Evropska unija kao najveći svetski investitor i najatraktivnija globalna destinacija za strane direktne investitore – Evropska unija kao vodeći strani investitor u Republici Srbiji
 Investiciona politika Evropske unije i bilateralni investicioni sporazumi
 Evropska investiciona banka kao najveća multilateralna finansijska institucija – EIB i Republika Srbija
 Evropski investicioni fond i pružanje podrške preduzetništvu i inovativnosti u Evropi – EIF i Republika Srbija
 Primena statističke analize i modela predviđanja investicija Evropske unije

Praktična nastava
Izrada studija slučaja, izrada testova, učešće u online kvizovima i analiza praktičnih, tematskih situacija.
Osnovna literatura:
Stankov, B., & Roganović, M. (2022). Evropska unija: trgovina, investicije i konkurentnost. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
Damnjanović, J., & Đurić, D. (2013). Međunarodna ekonomija. Novi Sad: Alfa-Graf NS.
Filipović, L., & Papić-Blagojević, N. (2013). Kvantitativne metode. Novi Sad: Alfa-Graf NS.
El-Agraa, A., M. (2011). The European Union- Economics and Policies. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Feenstra, R., C., & Taylor, A., M. (2011). International trade. New York, USA: Worth Publishers.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A., J. (2010). Essentials of Investments. New York: McGraw-Hill.

Pomoćna literatura:
European Commission. (2022). DG Trade Statistical Guide: August 2022. Luxembourg: Publications Office of the European Union
European Investment Bank. (2021). EIB group activities in EU cohesion regions. Luxembourg: EIB.
European Commission. (2014). Trade for All: Towards a more responsible trade and investment policy. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2004). Trade Agreements and Trade Flows: Estimating the effect of free trade agreements on trade flows with and application to the European Union – Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement. Brussels, Belgium: Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
Ex cathedra predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata u nastavnom procesu; prezentacija studija slučaja od strane studenata; rešavanje testova; analiza i obrada praktičnih, tematskih situacija; organizovanje online kvizova; interaktivan rad u formi diskusija i iznošenja individualnih stavova i nezavisnih zaključaka o određenim temama uz podsticanje kreativnosti, inovativnosti, timskog rada i razvoja kritičkog mišljenja studenata.
Predispitne obaveze poena

55

Završni ispit poena

45

aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 45
praktična nastava 10 usmeni ispit  
kolokvijum-i 35 ……….  
seminar-i