Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА60
Студијски програми
  • tmp
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета се односи на стицање специфичних знања о трговини и инвестицијама Европске уније. Циљ предмета је оријентисан на упознавање студената са трговинском политиком Европске уније, трговинским преговорима и споразумима Европске уније, њеним учешћем на глобалној трговинској сцени, као и односима између Европске уније и појединачних чланица и Светске трговинске организације. Поред тога, циљ предмета се односи и на едуковање студената о међународним токовима капитала, са посебним нагласком на страним директним инвестицијама, и Европској унији као највећем светском инвеститору и најатрактивнијој глобалној дестинацији за стране директне инвеститоре. Посебна пажња се посвећује и примени статистичких модела у обради података о трговини и инвестицијама Европске уније.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће бити способни да анализирају односе између Европске уније и Светске трговинске организације, овладаће кључним елементима трговинске политике и спознати суштину трговинских споразума и природу трговинских преговора Европске уније. Студенти ће бити у могућности да представе Европску унију као најзначајнијег учесника у глобалним трговинским токовима и водећег спољнотрговинског партнера Републике Србије. Поред тога, студенти ће овладати знањима о облицима међународног кретања капитала, уз истицање страних директних инвестиција, као и знањима о Европској унији као највећем светском инвеститору и најатрактивнијој глобалној дестинацији за стране директне инвеститоре. Студенти ће разумети природу инвестиционе политике Европске уније и значај билатералних инвестиционих споразума, упознаће Европску инвестициону банку, као највећу мултилатералну финансијску институцију и Еворпски инвестициони фонд, као водећу институцију која подржава развој предузетништва и подстиче иновативност у Европи. Такође, један од важних исхода овог предмета односи се на овладавање употребом статистичких алата у истраживању квантитативних показатеља трговине и инвестиција Европске уније.
Теоријска настава
 Европска унија и Светска трговинска организација – Европска унија и појединачне земље као чланице Светске трговинске организације
 Трговинска политика Европске уније – кључне карактеристике и нови приступ „Отворена стратешка аутономија“
 Трговински преговори и трговински споразуми Европске уније – врсте трговинских споразума и актуелни споразуми
 Европска унија као најзначајнији учесник у глобалној трговини – Европска унија као: водећи трговински партнер, највећи трговински блок на свету, водећи светски извозник и најзначајнији креатор нових радних места у трговинском сектору.
 Еволуција трговинских односа између Европске уније и Републике Србије – Европска унија као водећи спољнотрговински партнер Републике Србије
 Изазови и могућности извоза из Еворпске уније и увоза у Европску унију – Acess2Marcets портал
 Улога и примена статистичких модела у обради података о трговини Европске уније
 Међународни токови капитала – портфолио инвестиције, стране директне инвестиције и други облици инвестирања
 Стране директне инвестиције у класичним и неокласичним теоријама међународне трговине и теоријама о СДИ
 Стране директне инвестиције – дефинисање, облици и мотиви страних инвеститора, значај страних директних инвестиција за земље у развоју и земље у транзицији и утицај страних директних инвестиција на привредни раст и бруто друштвени производ
 Европска унија као највећи светски инвеститор и најатрактивнија глобална дестинација за стране директне инвеститоре – Европска унија као водећи страни инвеститор у Републици Србији
 Инвестициона политика Европске уније и билатерални инвестициони споразуми
 Европска инвестициона банка као највећа мултилатерална финансијска институција – EIB и Република Србија
 Европски инвестициони фонд и пружање подршке предузетништву и иновативности у Европи – EIF и Република Србија
 Примена статистичке анализе и модела предвиђања инвестиција Европске уније

Практична настава
Израда студија случаја, израда тестова, учешће у online квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Основна литература:
Станков, Б., & Рогановић, M. (2022). Европска унија: трговина, инвестиције и конкурентност. Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
Дамњановић, J., & Ђурић, Д. (2013). Међународна економија. Нови Сад: Алфа-Граф НС.
Филиповић, Л., & Папић-Благојевић, Н. (2013). Квантитативне методе. Нови Сад: Алфа-Граф НС.
El-Agraa, A., M. (2011). The European Union- Economics and Policies. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
Feenstra, R., C., & Taylor, A., M. (2011). International trade. New York, USA: Worth Publishers.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A., J. (2010). Essentials of Investments. New York: McGraw-Hill.

Помоћна литература:
European Commission. (2022). DG Trade Statistical Guide: August 2022. Luxembourg: Publications Office of the European Union
European Investment Bank. (2021). EIB group activities in EU cohesion regions. Luxembourg: EIB.
European Commission. (2014). Trade for All: Towards a more responsible trade and investment policy. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
European Commission. (2004). Trade Agreements and Trade Flows: Estimating the effect of free trade agreements on trade flows with and application to the European Union – Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement. Brussels, Belgium: Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
Ex cathedra предавања и вежбе уз активно учешће студената у наставном процесу; презентација студија случаја од стране студената; решавање тестова; анализа и обрада практичних, тематских ситуација; организовање online квизова; интерактиван рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.
Предиспитне обавезе поена

55

Завршни испит поена

45

активност у току предавања 10 писмени испит 45
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 35 ……….  
семинар-и