Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА56
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 5
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета Трговински менаџмент је стицање основних знања из области трговинског менаџмента, основних токова у савременој трговини, функционисања трговине на велико и мало, трговинске политике, примене иновација у трговини и пракси тржишно развијених земаља. Поред наведеног, студенти ће стећи знања и о начинима имплементације расположивих инструмената маркетинг микса и управљање ресурсима трговинских предузећа.
Након завршетка учења у оквиру предмета Трговински менаџмент, студенти ће бити у стању да:

• примене стечана знања у раду у трговинским предузећима, за послове малопродаје, велепродаје и логистике, за пословање на домаћем и међународном тржишту,

• објасне значај и улогу трговине у савременој економији, оцене и анализирају утицај елемената маркетинг микса на унапређење конкурентности трговинских предузећа,

• идентификују значаја иновација и њиховог утицаја на трговину и трговинска предузећа.
Теоријска настава

• Настанак и развоја трговинског менаџмента.

• Теорије и концепти трговинског менаџмента.

• Облици трговине и трговинских предузећа у савременим условима пословања.

• Типологија трговинског менаџмента.

• Настанак и развој произвођачке марке и трговинске марке.

• Управљање трговинском марком.

• Менаџмент трговинских предузећа.

• Настанак и развој електронске трговине.

• Правила успешног пословања трговинских предузећа.

• Пракса менаџмента у трговини.Практична настава

• Вежбе.

• Други облици наставе.

• Анализа студија случаја (case study).
Симић, Ј. (2012). Трговински менаџмент, Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија Нови Сад.

Ловрета, С. (2015). Трговински менаџмент, Београд: Економски факултет Београд.

Ћузовић, С., & Ивановић П. (2010). Иновације у трговинском менаџменту друго измењено и допуњено издање. Ниш: Економски факултет Ниш.

Ћузовић, С. (2013). Трговина (структура, принципи, развој). Ниш: Економски факултет Ниш.
Предавања, интерактивне вежбе, консултације, дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10