Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA18
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Omogućiti studentima razumevanje neophodnosti tržišnog komuniciranja u savremenim uslovima poslovanja. Studenti treba da steknu teorijska i aplikativna znanja iz oblasti tržišnog komuniciranja kako bi bili u stanju da planiraju i implementiraju promotivne instrumente u komunikaciji sa tržištem, odnosno potrošačima. Studenti se osposobljavaju za samostalno i timsko osmišljavanje promotivnih aktivnosti u organizacijama.
Savladavanjem gradiva iz ovog predmeta studenti će steći sledeće kompetencije:

• temeljno poznavanje i razumevanje tržišne (marketing) komunikacije,

• sposobnost rešavanja konkretnih komunikativnih problema uz upotrebu savremenih marketing metoda i postupaka,

• sposobnost povezivanja i primenu osnovnih znanja iz oblasti menadžmenta i psihologije,

• sposobnost praćenja i primene novih tendencija u struci,

• sposobnost razvoja veština i spremnosti u upotrebi znanja u području tržišnog komuniciranja.
Teorijska nastava

• Promene u marketing komunikacijama.

• Sistem tržišnog (marketing) komuniciranja.

• Psihologija tržišnog komuniciranja.

• Vođenje aktivnosti tržišnog (marketing) komuniciranja.

• Uloga promotivnih aktivnosti.

• Ekonomska propaganda.

• Online i offline oglašavanje.

• Lična prodaja.

• Unapređenje prodaje.

• Ekonomski publicitet.

• Marketing odnosi sa javnošću.

• Direktan marketing.

• Društvena odgovornost tržišnog komuniciranja.Praktična nastava

• Vežbe, analize studije slučaja
Salai, S., & Jovičić, D. (2010). Tržišno komuniciranje (integrisano marketing komuniciranje). Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad.

Vračar, D. (2010). Strategije tržišnog komuniciranja. Beograd: CID Ekonomski fakultet Beograd.

Kotler, F., Vong, V., Sonders, DŽ., & Armstrong, G. (2007). Principi marketinga. Beograd: Mate.
Analize studija slučaja, analize primera iz prakse, eks-katedra predavanja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10