Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА18
Студијски програми
  • Трговина и међународно пословање 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Омогућити студентима разумевање неопходности тржишног комуницирања у савременим условима пословања. Студенти треба да стекну теоријска и апликативна знања из области тржишног комуницирања како би били у стању да планирају и имплементирају промотивне инструменте у комуникацији са тржиштем, односно потрошачима. Студенти се оспособљавају за самостално и тимско осмишљавање промотивних активности у организацијама.
Савладавањем градива из овог предмета студенти ће стећи следеће компетенције:

• темељно познавање и разумевање тржишне (маркетинг) комуникације,

• способност решавања конкретних комуникативних проблема уз употребу савремених маркетинг метода и поступака,

• способност повезивања и примену основних знања из области менаџмента и психологије,

• способност праћења и примене нових тенденција у струци,

• способност развоја вештина и спремности у употреби знања у подручју тржишног комуницирања.
Теоријска настава

• Промене у маркетинг комуникацијама.

• Систем тржишног (маркетинг) комуницирања.

• Психологија тржишног комуницирања.

• Вођење активности тржишног (маркетинг) комуницирања.

• Улога промотивних активности.

• Економска пропаганда.

• Оnline i offline оглашавање.

• Лична продаја.

• Унапређење продаје.

• Економски публицитет.

• Маркетинг односи са јавношћу.

• Директан маркетинг.

• Друштвена одговорност тржишног комуницирања.Практична настава

• Вежбе, анализе студије случаја
Салаи, С., & Јовичић, Д. (2010). Тржишно комуницирање (интегрисано маркетинг комуницирање). Нови Сад: Висока пословна школа струковних студија Нови Сад.

Врачар, Д. (2010). Стратегије тржишног комуницирања. Београд: ЦИД Економски факултет Београд.

Kotler, F., Vong, V., Sonders, DŽ., & Armstrong, G. (2007). Principi marketinga. Beograd: Matе.
Анализе студија случаја, анализе примера из праксе, екс-катедра предавања.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10