Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СА26
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета јесте упознавање студената са основним географским појмовима и њиховим утицајем на туризам. Анализа значаја простора односно природних и антропогених туристичких ресурса у функцији развоја ове делатности. Анализа значаја историјских, привредних, политичких, друштвено-географских и других промена на карактер и структуру туристичких кретања, улогу мултипликативних утицаја туризма и значење туризма у укупном друштвеном и привредном развоју појединих земаља.
По завршетку учења ове наставне јединице студнети ће бити у стању да:

• дефинишу значај других научних дисциплина за развој туризма, а превасходно географије,

• идентификују, спознају и разликују све природне и друштвене факторе који условљавају туристичка кретања,

• врше валоризацију одређених дестинација за развој ове делатности,

• оцене атрактивности фактора релевантних за потребе туризма,

• анализирају, рангирају и изврше евалуацију туристичких атракција као прву фазу развоја туристичке дестинације,

• дефинишу земље туристичке тражње и њихове карактеристике, те земље понуде и њихове компаративне преедности за развој туризма.
Теоријска настава

• Потреба и значај проучавања туристичке географије.

• Општа туристичка географија.

• Појам туристичких ресурса, појам туристичке атрактивности, диференцијација ресурса по генетској припадности, атрактивним својствима, начину и интензитету туристичког деловања.

• Анализа туристичких ресурса. Групе и врсте природних туристичких ресурса, карактеристике, атрактивна својства и погодности за поједине врсте и облике туризма, те просторна распрострањеност ресурса у свету и у Србији.

• Главни правци туристичких кретња (светски и домаћи правци кретања).

• Групе и врсте друштвених туристичких ресурса.

• Заштита животне средине и туризам –Туристичка валоризација – анализа демографско-економских предуслова и степена туристичке развијености. инвентаризација, систематизација, носећи капацитет, доминанте вредностип ростора. Планирање туризма у оквирупросторног планирања – туристичко уређење простора.

• Атрактивни туристички ресурси и простори, рецептивне и емитивне туристичке земље Европе и света.

• Интензитет међуконтиненталних туристичких кретања и зависност туризма о потражњи с других континената.Практична настава

• Семинарски радови, теренски рад и студијскиистраживачкирад.
Штетић, С. (2008). Tуристичка географија, Београд: Цицеро штампа.

Yu-Park, H. (2014). Heritage tourism. London: Routledge.

Стеван, М. С. (2000). Туристичка географија. Београд: А.М.И.Р.
Интерактивна настава, мултимедијална презентација, анализа чланака кроз дебате и дискусије.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе  55 поена Завршни испит  45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10