Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17SA26
Studijski programi
  • Turizam i hotelijerstvo 2017
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta jeste upoznavanje studenata sa osnovnim geografskim pojmovima i njihovim uticajem na turizam. Analiza značaja prostora odnosno prirodnih i antropogenih turističkih resursa u funkciji razvoja ove delatnosti. Analiza značaja istorijskih, privrednih, političkih, društveno-geografskih i drugih promena na karakter i strukturu turističkih kretanja, ulogu multiplikativnih uticaja turizma i značenje turizma u ukupnom društvenom i privrednom razvoju pojedinih zemalja.
Po završetku učenja ove nastavne jedinice studneti će biti u stanju da:

• definišu značaj drugih naučnih disciplina za razvoj turizma, a prevashodno geografije,

• identifikuju, spoznaju i razlikuju sve prirodne i društvene faktore koji uslovljavaju turistička kretanja,

• vrše valorizaciju određenih destinacija za razvoj ove delatnosti,

• ocene atraktivnosti faktora relevantnih za potrebe turizma,

• analiziraju, rangiraju i izvrše evaluaciju turističkih atrakcija kao prvu fazu razvoja turističke destinacije,

• definišu zemlje turističke tražnje i njihove karakteristike, te zemlje ponude i njihove komparativne preednosti za razvoj turizma.
Teorijska nastava

• Potreba i značaj proučavanja turističke geografije.

• Opšta turistička geografija.

• Pojam turističkih resursa, pojam turističke atraktivnosti, diferencijacija resursa po genetskoj pripadnosti, atraktivnim svojstvima, načinu i intenzitetu turističkog delovanja.

• Analiza turističkih resursa. Grupe i vrste prirodnih turističkih resursa, karakteristike, atraktivna svojstva i pogodnosti za pojedine vrste i oblike turizma, te prostorna rasprostranjenost resursa u svetu i u Srbiji.

• Glavni pravci turističkih kretnja (svetski i domaći pravci kretanja).

• Grupe i vrste društvenih turističkih resursa.

• Zaštita životne sredine i turizam –Turistička valorizacija – analiza demografsko-ekonomskih preduslova i stepena turističke razvijenosti. inventarizacija, sistematizacija, noseći kapacitet, dominante vrednostip rostora. Planiranje turizma u okviruprostornog planiranja – turističko uređenje prostora.

• Atraktivni turistički resursi i prostori, receptivne i emitivne turističke zemlje Evrope i sveta.

• Intenzitet međukontinentalnih turističkih kretanja i zavisnost turizma o potražnji s drugih kontinenata.Praktična nastava

• Seminarski radovi, terenski rad i studijskiistraživačkirad.
Štetić, S. (2008). Turistička geografija, Beograd: Cicero štampa.

Yu-Park, H. (2014). Heritage tourism. London: Routledge.

Stevan, M. S. (2000). Turistička geografija. Beograd: A.M.I.R.
Interaktivna nastava, multimedijalna prezentacija, analiza članaka kroz debate i diskusije.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze  55 poena Završni ispit  45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10