Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММТК01
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање специфичних знања и вештина везаних за функционисање туристичког тржишта и препознавање свих чинилаца који га дефинишу и покрећу. Савремено туристичко тржиште је динамично, промене су перманентне, како на иностраном, тако и на домаћем туристичком тржишту. Разумевање понашања туристичке тражње и фактора који делују на њу постаје императив опстанка на тржишту и стога су таква знања важан део изучавања предмета. Циљ је и упознавање студената са карактеристикама туризма као привредне делатности и утицајем туризма на развој целокупне привреде и економије, са економским, али и свим другим неекономским ефектима туристичких кретања.
По завршетку овог предмета студенти ће савладати основне економске појмове који се сусрећу у пословању туристичких предузећа на тржишту. Студенти ће поседовати знања о туристичком тржишту и специфичностима његовог функционисања, као и карактеристикама савремене туристичке тражње и понуде, као субјектима тржишта, као и свим економским и неекономским чиниоцима који их детерминишу. Такође, биће оспособљени да прате и анализирају све промене на савременом туристичком тржишту, као и да разумеју сложене ефекте таквих промена који изискују предузимање и примену адекватних мера и тржишних стратегија.
Теоријска настава:
- Основни појмови и аспекти изучавања туризма.
- Основне карактеристике и утицаји туризма на друштво и економију.
- Туристичке потребе.
- Туристичка потрошња.
- Појам, карактеристике и врсте туристичког тржишта.
- Појам, фактори и еластичност туристичке тражње.
- Појам, фактори и карактеристике туристичке понуде.
- Појам и методи истраживања туристичког тржишта.
- Примена маркетинга у туризму.
- Појам, врсте и средства туристичке пропаганде.
- Развој и перспективе међународног туризма.
Практична настава:
Анализа примера из праксе, израда и презентација семинарских радова, решавање тестова.
1. Унковић, С. и Зечевић, Б. Економика туризма Економски факултет у Београду 2015
2. Бошковић, Т. Економика туризма Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
3. Салаи, С. и Божидаревић, Д. Маркетинг истраживање Економски факултет у Суботици 2009
4. Марушић, М., Пребежац, Д., и Микулић, Ј. Истраживање туристичких тржишта Економски факултет у Загребу 2019
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудиовизуелне опреме, израда и презентација семинарских радова, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.