Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMTK01
Studijski programi
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje specifičnih znanja i veština vezanih za funkcionisanje turističkog tržišta i prepoznavanje svih činilaca koji ga definišu i pokreću. Savremeno turističko tržište je dinamično, promene su permanentne, kako na inostranom, tako i na domaćem turističkom tržištu. Razumevanje ponašanja turističke tražnje i faktora koji deluju na nju postaje imperativ opstanka na tržištu i stoga su takva znanja važan deo izučavanja predmeta. Cilj je i upoznavanje studenata sa karakteristikama turizma kao privredne delatnosti i uticajem turizma na razvoj celokupne privrede i ekonomije, sa ekonomskim, ali i svim drugim neekonomskim efektima turističkih kretanja.
Po završetku ovog predmeta studenti će savladati osnovne ekonomske pojmove koji se susreću u poslovanju turističkih preduzeća na tržištu. Studenti će posedovati znanja o turističkom tržištu i specifičnostima njegovog funkcionisanja, kao i karakteristikama savremene turističke tražnje i ponude, kao subjektima tržišta, kao i svim ekonomskim i neekonomskim činiocima koji ih determinišu. Takođe, biće osposobljeni da prate i analiziraju sve promene na savremenom turističkom tržištu, kao i da razumeju složene efekte takvih promena koji iziskuju preduzimanje i primenu adekvatnih mera i tržišnih strategija.
Teorijska nastava:
- Osnovni pojmovi i aspekti izučavanja turizma.
- Osnovne karakteristike i uticaji turizma na društvo i ekonomiju.
- Turističke potrebe.
- Turistička potrošnja.
- Pojam, karakteristike i vrste turističkog tržišta.
- Pojam, faktori i elastičnost turističke tražnje.
- Pojam, faktori i karakteristike turističke ponude.
- Pojam i metodi istraživanja turističkog tržišta.
- Primena marketinga u turizmu.
- Pojam, vrste i sredstva turističke propagande.
- Razvoj i perspektive međunarodnog turizma.
Praktična nastava:
Analiza primera iz prakse, izrada i prezentacija seminarskih radova, rešavanje testova.
1. Unković, S. i Zečević, B. Ekonomika turizma Ekonomski fakultet u Beogradu 2015
2. Bošković, T. Ekonomika turizma Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
3. Salai, S. i Božidarević, D. Marketing istraživanje Ekonomski fakultet u Subotici 2009
4. Marušić, M., Prebežac, D., i Mikulić, J. Istraživanje turističkih tržišta Ekonomski fakultet u Zagrebu 2019
Predavanja, vežbe, interaktivna nastava uz korišćenje audiovizuelne opreme, izrada i prezentacija seminarskih radova, analiza članaka i studija iz časopisa i sa interneta.