Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММБК06
Студијски програми
  • МСС Менаџмент и бизнис
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 9
Број часова 4+3
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ предмета Менаџмент догађаја је стицање знања, вештина и компетенција о основним законитостима менаџмента догађаја, са посебним акцентом на посебности у туризму и хотелијерству. Циљ предмета огледа се у стицању практичних знања, вештина и способности за креативно програмирање догађаја, управљање и организацију догађаја, упознавање са финансијским аспектима догађаја, као и контролу квалитета догађаја, а на бази упознавања са литературом и праксом.
По завршетку ове наставне јединице студенти ће бити у стању да: ускладе и примене теорију, методе и процесе планирања и организовања догађаја у туризму и хотелијерству; користе стечена знања у креирању аналитичког и критичког мишљења о основним врстама и облицима догађаја у туризму и хотелијерству; развију критички однос, комуникативност, креативност и одговорност за сосптвене пројекте; развију способност тимског рада и комуникације са непосредним и ширим социјалним окружењем; измере и оцене ефекте догађаја у туризму и хотелијерству.
Теоријска настава:
- Дефиниција догађаја.
- Одређивања улоге и значаја догађаја у туризму и хотелијерству.
- Врсте и облици догађаја у туризму.
- Мотиви и потребе савременог госта и њихова повезаност са догађајима у туризму.
- Маркетинг менаџмент догађаја у туризму.
- Планирање догађаја у туризму и хотелијерству.
- Организовање догађаја у туризму и хотелијерству.
- Менаџмент људских потенција догађаја у туризму и хотелијерству.
- Менаџерско вођење догађаја у туризму и хотелијерству.
- Менаџерско контролисање и евалуација догађаја у туризму и хотелијерству.
- Методе мерења учинака догађаја у туризму и хотелијерству.
- Мерење и одређивање економских учинака догађаја у туризму и хотелијерству.
Практична настава: семинарски радови, анализа студија случаја, теренска пракса кроз посету одређеним туристичким и хотелијерским предузећима.
1. Ђукић-Дојчиновић, В. Културни туризам-менаџмент и развојне стратегије КЛИО 2005
2. Бјељац, Ж. Туристичке манифестације у Србији ГИ Јован Цвијић, САНУ 2010
3. Van der Wagen, L. Event management upravljanje događanjima : za turistička, kulturna, poslovna i sportska događanja MATE 2008
4. Андрејевић, А., и Грубор, А. Менаџмент догађаја Фабус 2007
5. Van der Wagel, L., i Karlos, B. R. Event management: Upravljanje događajima u turizmu, kulturi, biznisu i sportu iLearn 2023
Предавања, вежбе, интерактивна настава уз коришћење аудио-визуелне опреме, анализа чланака и студија из часописа и са интернета.