Izaberite stranicu
Шифра предмета 16SA93
Студијски програми
 • Примењена информатика
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 6
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да упозна студенте са практичним знањем и вештинама неопходним за адекватно управљање интелектуалном својином са посебним освртом на специфичности ИС у ИТ сектору. Студенти ће стећи разумевање значаја интелектуалне својине за пословни модел и у каквој је она вези са пословним циљевима. Тиме ће повећати своје предузетничке способности и спремност да у својој будућој каријери оптимално искористе бенефите од производа или услуга заштићених правима ИС. Предмет комбинује академско знање и практичне смернице за оптимално управљање средствима у самој пракси. Предавања и вежбе су засновани на на искуству из праксе и теоријском знању.
Савладавањем планираног садржаја студенти ће бити способни да:
• Препознају значај, специфичност и функције ИС
• Разумеју значај ИС за развој МСП
• Идентификују различите облике ИС, разумеју процес патентирања производа и технологија
• Примене основне принципе управљања ИС
• Примене различите врсте заштите ИС у зависности од типа ресурса ИС који желе да заштите
• Да процене комерцијалну корист и вредност средстава ИС
• Да примене различите механизме финансирања ИС
• Да разумеју различите методе екстраџовања вредности из ИС
1. Макроекономско окружење и неопипљива средства (ЕУ политика интелектуалне својине, Глобални контекст интелектуалне својине, Правни и институционални оквир интелектуалне својине Републике Србије)
2. Интелектуална својина и мала и средња предузећа ( Значај ИС за МСП сектор, ЕУ политика ојачавању МСП сектора, ЕУ инфраструктура за примену политике за МСП сектор, МСП сектор у рбији и заштита ИС.
3. Увод у интелектуалну својину и категорије права интелектуалне својине (Патенти, Ауторско право, Индустријски дизајн, Пословна тајна, Жиг, облици ИС у ИТ сектору)
4. Систем ИС и имплементација стратегије ИС у пословном процесу (Пословно окружење, Пословна идеја – пословни концепт, Визија и фокус, Производи и услуге, Клијенти и тржишта, Конкурентска предност, Маркетинг концепт и маркетинг микс)
5. Систем интелектуалне својине и имплементација стратегије ИС у контексту развоја производа (Развој производа, Стварање идеје, Студија изводљивости и евалуација, Сценарио анализа и анализа ризика, фаза развоја, комерцијализација)
6. Интелектуална својина у контексту извозних и међународних пословних активности (ИС и извозни послови, уговори, лиценце и трансфер технологије, практична питања око ИС у вези развијања бизнис плана)
7. Финансирање развијања ИС и развојни изазови компанија (Покретање финансирања, оснивачка фаза, фаза експанзије и развоја, зрела компанија, веза између снажног раста и високог ризика, ризик инсолвентности.
8. Форме финансирања путем дуга и њихова веза са ИС (формални и неформалне кредитне линије, позамљивање засновано на имовини компаније, капитал за пословне подухвате, позајмљивање без посредовања финансијских институција)
9 Облици финансирања заснованог на акцијама и њихова веза са ИС (Цроwдфундинг, Пословни анђели, капитал за пословне подухвате и приватни капитал)
10. Реализовање вредноасти из ИС (Методе екстраховања вредности, коришћење осигурања за умањење ризика)
Практична настава
Студије случаја, симулација и решавање конкретних ситуација, пројектни индивидуални и тимски задаци, примери из праксе
• Banking and IP?: The role of intellectual property and intangible assets in facilitating business finance, The Intellectual Property Office, 6 November 2013, Newport
• Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation, European Commission
• Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
• IP Valuation at the Hungarian Intellectual Property Office, Zavod za intelektualnu svojinu Mađarske, 2013
• NEW SOURCES OF GROWTH: KNOWLEDGE-BASED CAPITAL – KEY ANALYSES AND POLICY CONCLUSIONS – SYNTHESIS REPORT, OECD 2013
• I. Brkić (2010) Mala i Srednja preduzeća i intelektualna svojina, Centar za razvoj preduzetničkog društva,
• INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN BUSINESS OPERATIONS - THE WORKBOOK, Finski zavod za patente i registraciju & SWOT Consulting Finland Ltd, 2005
• Tajne intelektualne svojine – vodič za male i srednje izvoznike, ITC/WIPO, Ženeva, 2003
Учење кроз дискусију, дискусије о задатој литератури и студијама случаја, позивање стручњака из праксе да поделе своја искуства о специфичним темама у оквиру предмета, симулације цроwд-фундинг-а, спровођење истраживачких пројеката, индивидуалних и колективних, играње улога постављањем хипотетичких ситуација.

Оцена знања (максимални број поена 100)

 • Предиспитне обавезе 45 поена
  • prisustvo na predavanjima i vežbama          5 поена
  • провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 поена
  • остале активности 10 поена
 • Завршни испит 55 поена
  • писмени испит 25 поена
  • усмени испит 30 поена