Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ35фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријских знања везаних за појмовно одређење инвестиција и управљања инвестицијама, као и практична знања везаних за израду и реализацију инвестиционих пројеката. Упознавање са карактеристикама инвестиционих пројеката и фазама управљања инвестиционим пројектима. Савладавање анализе финансијских токова инвестирања и оцене ефикасности инвестирања као и избор стратегије уговарања у зависности од алокације ризика и одговорности учесника у реализацији пројекта.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:
• анализирају финансијске токове инвестиција,
• пројектују обим и стуктуру финансирања,
• оцене ефикасност инвестиција,
• упореде трошкове и користи инвестиција и предложе стратегије у вези реализације инвестиционих пројеката.
Теоријска настава
• Појам и класификација инвестиција.
• Управљање инвестиционим пројектима.
• Анализа финансијских токова инвестиција.
• Пројекција биланса стања и биланса успеха у инвестиционом пројекту.
• Пројекција тока готовине, економског века и резидуалне вредности.
• Пројекција обима и стуктуре финансирања.
• Методе оцене ефикасности инвестиција.
• Примена кост-бенефит анализе.
• Стратегија реализације инвестиционих пројеката.

Практична настава
Примери израде и оцене инвестиционих пројеката.
Малешевић, Е., & Малешевић, Ђ. (2011). Управљање инвестицијама. Суботица: Економски факултет.
Jordan, B., Miller, T., & Dolvin, S. (2012). Fundamentals of investments: valuation and management. New York : Mc Graw-Hill.
Бодие, З., Кане, А., & Маркус, А. (2009). Основи инвестиција. Београд: Дата статус.
Орсаг, С. (2002). Буџетирање капитала: процјена инвестицијских пројеката. Загреб: Масмедиа.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Примери израде и оцене инвестиционих пројеката. Дискусије и семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10