Izaberite stranicu
Šifra predmeta 20ST35fbdl
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo - DLS
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja vezanih za pojmovno određenje investicija i upravljanja investicijama, kao i praktična znanja vezanih za izradu i realizaciju investicionih projekata. Upoznavanje sa karakteristikama investicionih projekata i fazama upravljanja investicionim projektima. Savladavanje analize finansijskih tokova investiranja i ocene efikasnosti investiranja kao i izbor strategije ugovaranja u zavisnosti od alokacije rizika i odgovornosti učesnika u realizaciji projekta.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:
• analiziraju finansijske tokove investicija,
• projektuju obim i stukturu finansiranja,
• ocene efikasnost investicija,
• uporede troškove i koristi investicija i predlože strategije u vezi realizacije investicionih projekata.
Teorijska nastava
• Pojam i klasifikacija investicija.
• Upravljanje investicionim projektima.
• Analiza finansijskih tokova investicija.
• Projekcija bilansa stanja i bilansa uspeha u investicionom projektu.
• Projekcija toka gotovine, ekonomskog veka i rezidualne vrednosti.
• Projekcija obima i stukture finansiranja.
• Metode ocene efikasnosti investicija.
• Primena kost-benefit analize.
• Strategija realizacije investicionih projekata.

Praktična nastava
Primeri izrade i ocene investicionih projekata.
Malešević, E., & Malešević, Đ. (2011). Upravljanje investicijama. Subotica: Ekonomski fakultet.
Jordan, B., Miller, T., & Dolvin, S. (2012). Fundamentals of investments: valuation and management. New York : Mc Graw-Hill.
Bodie, Z., Kane, A., & Markus, A. (2009). Osnovi investicija. Beograd: Data status.
Orsag, S. (2002). Budžetiranje kapitala: procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Primeri izrade i ocene investicionih projekata. Diskusije i seminarski radovi studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 35 poena Završni ispit 65 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama pismeni ispit 65
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 25 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10