Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБК18
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријских знања везаних за појмовно одређење и проблематику инвестиција и управљања инвестицијама, као и практичних знања која се односе на израду и реализацију инвестиционих пројеката. Предмет посебну пажњу посвећује и има за циљ да студенти стекну знања и развију вештине пројекције новчаних токова инвестиционог пројекта, примене метода оцене прихватљивости инвестиције и управљања њеним ризиком, као и пројекције обима и структуре финансирања инвестиционих пројеката.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да: објасне појам и класификују инвестиције; објасне и анализирају појам, класификацију, структуру и садржај инвестиционог пројекта; пројектују и анализирају новчане токове инвестиционог пројекта; одреде цену капитала; примене методе оцене прихватљивости инвестиције; упореде трошкове и користи инвестиције; управљају ризиком инвестиције применом приступа за укључивање ризика у инвестициону анализу; пројектују обим и структуру финансирања инвестиционих пројеката; објасне и класификују међународне инвестиције.
Теоријска настава:
- Појам и класификација инвестиција.
- Инвестициони пројекти.
- Пројекција капиталног издатка, нето новчаног тока и нето резидуалне вредности инвестиционог пројекта.
- Пројекција и анализа биланса успеха, тока готовине и економског тока инвестиционог пројекта.
- Цена капитала.
- Методе оцене инвестиција.
- Кост-бенефит анализа.
- Управљање ризиком инвестиција.
- Пројекција обима и структуре финансирања.
- Међународне инвестиције.
Практична настава: примери израде и оцене инвестиционих пројеката; практични задаци; семинарски радови и дискусије.
Малешевић, Е., и Малешевић, Ђ. Управљање инвестицијама Пролетер 2011
Момчиловић, М. Управљање инвестицијама Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Ивановић, С., и Марковић, Т. Управљање инвестицијама у агробизнису Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 2018
Тодоровић, М., и Иванишевић, М. Пословне финансије Економски факултет Универзитета у Београду 2021
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Примери израде и оцене инвестиционих пројеката, дискусије и семинарски радови студената, решавање практичних задатака.