Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBK18
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja vezanih za pojmovno određenje i problematiku investicija i upravljanja investicijama, kao i praktičnih znanja koja se odnose na izradu i realizaciju investicionih projekata. Predmet posebnu pažnju posvećuje i ima za cilj da studenti steknu znanja i razviju veštine projekcije novčanih tokova investicionog projekta, primene metoda ocene prihvatljivosti investicije i upravljanja njenim rizikom, kao i projekcije obima i strukture finansiranja investicionih projekata.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da: objasne pojam i klasifikuju investicije; objasne i analiziraju pojam, klasifikaciju, strukturu i sadržaj investicionog projekta; projektuju i analiziraju novčane tokove investicionog projekta; odrede cenu kapitala; primene metode ocene prihvatljivosti investicije; uporede troškove i koristi investicije; upravljaju rizikom investicije primenom pristupa za uključivanje rizika u investicionu analizu; projektuju obim i strukturu finansiranja investicionih projekata; objasne i klasifikuju međunarodne investicije.
Teorijska nastava:
- Pojam i klasifikacija investicija.
- Investicioni projekti.
- Projekcija kapitalnog izdatka, neto novčanog toka i neto rezidualne vrednosti investicionog projekta.
- Projekcija i analiza bilansa uspeha, toka gotovine i ekonomskog toka investicionog projekta.
- Cena kapitala.
- Metode ocene investicija.
- Kost-benefit analiza.
- Upravljanje rizikom investicija.
- Projekcija obima i strukture finansiranja.
- Međunarodne investicije.
Praktična nastava: primeri izrade i ocene investicionih projekata; praktični zadaci; seminarski radovi i diskusije.
Malešević, E., i Malešević, Đ. Upravljanje investicijama Proleter 2011
Momčilović, M. Upravljanje investicijama Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Ivanović, S., i Marković, T. Upravljanje investicijama u agrobiznisu Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu 2018
Todorović, M., i Ivanišević, M. Poslovne finansije Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu 2021
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Primeri izrade i ocene investicionih projekata, diskusije i seminarski radovi studenata, rešavanje praktičnih zadataka.