Izaberite stranicu
Шифра предмета 17СТ35
Студијски програми
  • Финансије и банкарство 2017
ESPB 6
Број часова 2+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање теоријских знања везаних за појмовно одређење инвестиција и управљања инвестицијама, као и практична знања везаних за израду и реализацију инвестиционих пројеката.
По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да:

• анализирају финансијске токове инвестиција,

• пројектују обим и стуктуру финансирања,

• оцене ефикасност инвестиција,

• упореде трошкове и користи инвестиција и предложе стратегије у вези реализације инвестиционих пројеката.
Теоријска настава

• Појам и класификација инвестиција.

• Управљање инвестиционим пројектима.

• Анализа финансијских токова инвестиција.

• Пројекција биланса стања и биланса успеха у инвестиционом пројекту.

• Пројекција тока готовине, економског века и резидуалне вредности.

• Пројекција обима и стуктуре финансирања.

• Методе оцене ефикасности инвестиција.

• Примена кост-бенефит анализе.

• Стратегија реализације инвестиционих пројеката.Практична настава

• Примери израде и оцене инвестиционих пројеката.
Малешевић, Е., & Малешевић, Ђ. (2011). Управљање инвестицијама. Суботица: Економски факултет.

Jordan, B., Miller, T., & Dolvin, S. (2012). Fundamentals of investments: valuation and management. New York : Mc Graw-Hill.

Бодие, З., Кане, А., & Маркус, А. (2009). Основи инвестиција. Београд: Дата статус.

Орсаг, С. (2002). Буџетирање капитала: процјена инвестицијских пројеката. Загреб: Масмедиа.
Предавања и вежбе уз активно учешће студената. Примери израде и оцене инвестиционих пројеката. Дискусије и семинарски радови студената.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит 45 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 45
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: 10