Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST35
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo 2017
ESPB 6
Broj časova 2+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja vezanih za pojmovno određenje investicija i upravljanja investicijama, kao i praktična znanja vezanih za izradu i realizaciju investicionih projekata.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti u stanju da:

• analiziraju finansijske tokove investicija,

• projektuju obim i stukturu finansiranja,

• ocene efikasnost investicija,

• uporede troškove i koristi investicija i predlože strategije u vezi realizacije investicionih projekata.
Teorijska nastava

• Pojam i klasifikacija investicija.

• Upravljanje investicionim projektima.

• Analiza finansijskih tokova investicija.

• Projekcija bilansa stanja i bilansa uspeha u investicionom projektu.

• Projekcija toka gotovine, ekonomskog veka i rezidualne vrednosti.

• Projekcija obima i stukture finansiranja.

• Metode ocene efikasnosti investicija.

• Primena kost-benefit analize.

• Strategija realizacije investicionih projekata.Praktična nastava

• Primeri izrade i ocene investicionih projekata.
Malešević, E., & Malešević, Đ. (2011). Upravljanje investicijama. Subotica: Ekonomski fakultet.

Jordan, B., Miller, T., & Dolvin, S. (2012). Fundamentals of investments: valuation and management. New York : Mc Graw-Hill.

Bodie, Z., Kane, A., & Markus, A. (2009). Osnovi investicija. Beograd: Data status.

Orsag, S. (2002). Budžetiranje kapitala: procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia.
Predavanja i vežbe uz aktivno učešće studenata. Primeri izrade i ocene investicionih projekata. Diskusije i seminarski radovi studenata.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: 10