Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА28
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање општих знања о управљању људским ресурсима у савременим организацијама.
Кроз наставу на овом предмету, студент стиче и развија основна знања о томе, како да менаџмент предузећа запослене кадрове сматра истинским и равноправним партнерима у управљању свакодневним пословним активностима, како би практично знање из домена управљања људским ресурсима постало средством за решавање проблема радне снаге данашњице: раст популације, високу незапосленост и диверзификованост радне снаге, разноврсне етичке изазове, корпоративну одговорност, глобалну конкуренцију и др.
Теоријска настава

• Основни појмови управљања људским ресурсима

• Oквир рада и изазови управљања људским ресурсима

• Стратегијско управљање људским ресурсима

• Правни и етички контекст управљања људским ресурсима

• Планирање људских ресурса

• Анализа и дизајн рада

• Стафинг

• Перформанс менаџмент

• Обука и развој каријере запослених

• Вредновање и компензација рада

• Безбедност и здравље запослених

• Изградња ефикасних односа на релацији запослени – послодавац

• Тенденције у управљању људским ресурсимаПрактична настава

• Студије случаја
Dransfield R., (2000) Human Resources Management, Harcourt Heinemann

Bratton J.,Gold J., (2001) Human Resource Management: Theory and Practice, Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Штангл Ш. Г., Зимањи В., (2005) Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Суботица

Славић А., (2006) Менаџмент људских ресурса -практикум, Економски факултет, Суботица
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10