Izaberite stranicu
Шифра предмета ССТ26
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 2
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је упознавање студената са теоријским и практичним аспектима оснивања и управљања породичним предузећем. Породично пословање има низ специфичности (организациона форма, финансирање, рачуноводство, наслеђивање, ризик, осигурање) које је неопходно разумети уколико се жели успешно и на дужи рок управљати функционисањем и развојем породичног предузећа.
Савладавањем овог предмета студент стиче следеће предметно-специфичне способности (компетенције): темељно познавање и разумевање управљања породичним пословима, способност решавања конкретних проблема из области управљања породичним пословима, способност повезивања основних знања из различитих економских области и њихове примене, способност развоја вештина и спремности у употреби знања.
Теоријска настава

• Породично пословање, предузетник/ца и породица. Интеграција чланова породице у пословање. Усклађивање професионалног и породичног живота.

• Предузетништво и управљање пословима сродника

• Развој , избор организационе форме и принципи породичног пословања.

• Финансирање и планирање токова готовине.

• Пореско планирање и награђивање власника.

• Мотивација запослених унутар и ван круга породице.

• Управљање конфликтима. Професионализација.

• Рачуноводствени систем. Ризик и осигурање.

• Фазе развоја породичних компанија. Стратегије наслеђивања.

• Управљање преносом власништва и стратегије изласка.

Практична настава

• Студије случаја
Ворд Џ., (2006) Развој породичних компанија, Нови Сад, Адижез МЦ.

Leach R., (1994) The Stoy Hayward Guide to the the Family Business, Cogan Page, London,

Санаа А., (2008) ИФЦ Приручник за управљање породичним фирмама, IFC, Washington (САМ, Београд)

Ђурић Кузмановић Т., (2006) Породично пословање – дефинисање и методологија изучавања, Школа бизниса, бр. 3: 2 – 7

Ђурић Кузмановић Т., (2006) Међузависност родне поделе улога и ресурса у домаћинству и породичном бизнису, Школа бизниса, бр. 4: 2 - 7

Веселиновић Б., (1998) Економика и организација пољопривредних газдинстава, Економски факултет, Суботица

Грбић В., (1997) Теорије сељачке економије и нова аграрна политика, Економски институт, Београд

Leach P., (1994) The Stoy Hayword Guide to the Family Business, Cogan Page, London

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10