Izaberite stranicu
Шифра предмета ССА21
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 1
Статус предмета Обавезни
Циљ овог предмета је упознавање студената са основним знањима неопходним за управљање пројектима. Акценат је на планирању развојних пројеката, њиховој припреми и имплементацији.
Студент се оспособљава да користи технике и методе анализе времена и трошкова употребе ресурса неопходних за реализацију пројектних циљева. Такође, студент се оспособљава да планира, организује и контролише пројектне активности тако да се пројекат заврши у оквиру педвиђеног времена и буџета уз задати квалитет. Са стеченим знањима студент је оспособљен за рад на пословима евалуације пројеката у различитим областима економског живота.
Теоријска настава

• Пројекти - дефиниционе напомене и врсте

• Циклус пројеката

• Финансијска и економска анализа пројекта

• Идентификација трошкова и користи

• Вредновање трошкова и користи

• Инвестициони критеријуми

• Цена и трошкови пројекта

• Управљање квалитетом пројекта

• Управљање ризиком пројекта

• Управљање променама у пројектима

• Методе и технике управљања пројектима

• Стандардни рачунарски програми за управљање пројектима

• Управљање међународним пројектима

Практична настава

• Студије случаја
Jovanović P. (2010) Upravljanje projektom, Grafoslog, Bepograd

Đuričin D. (2005) Upravljanje pomoću projekta,Ekonomski fakultet, Beograd

Nouks S. (2005) The Definitive Guide to Project Management,Clio, Beograd

Kerzner H (2000) Project Management- A Systems Approach to Planning, scheduling and Controling, New Jersey

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10