Izaberite stranicu
Шифра предмета ССТ23
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Семестар 2
Статус предмета Изборни
Циљ овог предмета је упознавање студената са дефиницијом финансијског ризика, начинима његовог мерења и контроле. Предвиђа се овладавање теоријским и апликативним знањима неопходним за управљање ризицима
Циљ овог предмета је упознавање студената са дефиницијом финансијског ризика, начинима његовог мерења и контроле. Предвиђа се овладавање теоријским и апликативним знањима неопходним за управљање ризицима.
Теоријска настава

• Неизвесност и ризик

• Ризик менаџмент процес

• Идентификација процена и мерење ризика

• Методе за управљање ризицима

• Осигурање као метода за управљање ризицима

• Управљање ризиком у осигуравајућим компанијама

• Управљање ризиком у банкама

Практична настава

• Студије случаја
Vaughan E, Vaughan T. (2010) Основе осигурања, управљање ризицима (превод), Мате доо, Загреб

Маровић Б., Авдаловић В. (2006) Осигурање и теорија ризика, Београд

Rejda G. E. (2007) Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley Publishing Company

Bessis J. (1998) Risk Management in Banking, John Wiley & Sons

Козаревић С. (2010) Риск менаџмент и осигурање, Економски факултет Универзитета у Тузли

Вуњак Н., Ћурчић У., Ковачевић Љ. (2008) Корпоративно и инвестиционо банкарство, Економски факултет Суботица
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10