Izaberite stranicu
Šifra predmeta SST23
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa definicijom finansijskog rizika, načinima njegovog merenja i kontrole. Predviđa se ovladavanje teorijskim i aplikativnim znanjima neophodnim za upravljanje rizicima
Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa definicijom finansijskog rizika, načinima njegovog merenja i kontrole. Predviđa se ovladavanje teorijskim i aplikativnim znanjima neophodnim za upravljanje rizicima.
Teorijska nastava

• Neizvesnost i rizik

• Rizik menadžment proces

• Identifikacija procena i merenje rizika

• Metode za upravljanje rizicima

• Osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima

• Upravljanje rizikom u osiguravajućim kompanijama

• Upravljanje rizikom u bankama

Praktična nastava

• Studije slučaja
Vaughan E, Vaughan T. (2010) Osnove osiguranja, upravljanje rizicima (prevod), Mate doo, Zagreb

Marović B., Avdalović V. (2006) Osiguranje i teorija rizika, Beograd

Rejda G. E. (2007) Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley Publishing Company

Bessis J. (1998) Risk Management in Banking, John Wiley & Sons

Kozarević S. (2010) Risk menadžment i osiguranje, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Vunjak N., Ćurčić U., Kovačević LJ. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo, Ekonomski fakultet Subotica
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10