Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД37
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета се односи на упознавање студената са околностима које су условиле настанка потребе за интеграцијом европских држава, као и са процесом развоја европских интеграција све до креирања актуелног облика Европске уније. Поред тога, циљ предмета је и едуковање студената о политичком систему Европске уније, политици приступања нових чланица, институционалној структури, монетарној и финансијској интеграцији у оквиру Европске уније. Посебна пажња се посвећује и европском простору високог образовања и могућностима који се пружају младима у Европској унији уз нагласак на демократији, једнакости и инклузији.
Након реализације наставних и осталих активности и савладавања градива, студенти ће схватити предности уједињења европских држава и суштину оснивачких уговора Европске уније, затим ће спознати специфичности свих фазе развоја европских заједница и упознати кључне учеснике (пионире) у процесу стварања Европске уније. Поред тога, студенти ће бити у могућности да објасне начин функционисања политичког система и институционалног оквира Европске уније, уз наглашавање кључних надлежности и делокруга деловања истакнутих институција попут Савета Европске уније, Европског парламента и Европске комисије. Студенти ће разумети и суштину монетарне интеграције у оквиру Европске уније, бити способни да сагледају предности јединственог финансијског тржишта и уоче могућности које им се пружају у оквиру европског простора високог образовања. Један од важних исхода овог предмета огледа се и у разумевању значаја евра као јединствене валуте Европске уније.
Теоријска настава:
- Развој европских интеграција и настанак потребе за уједињењем Европе – „Уједињење разноликости“.
- Европске заједнице – Европска заједница за угаљ и челик, Европска заједница за атомску енергију и Европска економска заједница.
- Настанак Европске уније и пионири Европске уније.
- Оснивачки уговори Европске уније.
- Критеријуми приступања Европској унији и фазе проширења.
- Методологија проширења Европске уније на Западни Балкан – преговарачка поглавља; - Политички систем Европске уније – кључне карактеристике.
- Институционални оквир Европске уније.
- Институционални троугао у политичком систему Европске уније – Савет Европске уније, Европски парламент и Европска комисија.
- Монетарна интеграција у Европској унији и Европски монетарни систем.
- Европска монетарна унија и теорија оптималног валутног подручја.
- Евро као заједничка валута и улога Европске централне банке.
- Јединствено европско финансијско тржиште.
- Европски простор високог образовања – једнакост и инклузија.
- Млади и демократија у Европској унији – изазови и могућности.
Практична настава: израда студија случаја, решавање тестова, учешће у онлине квизовима и анализа практичних, тематских ситуација.
Staab, A. The European Union Explained: Institutions-Actors-Global Impact Indiana University Press 2013
Nero, S. S. The European Union: Economics, Policies and History McGraw-Hill Education 2012
Baldwin, R., & Wyplosz, C. Ekonomija evropskih integracija Data Status 2010
McCormick, J. Razumjeti Europsku uniju MATE d.o.o. 2010
Hodson, D., Puetter, U., Saurugger, S. & Peterson, J. The instituions of the European Union Oxford University Press 2022
Hix, S., & Hoyland, B. The political system of the European Union Bloomsbury Publishing 2022
Предавања су аудиторна уз коришћење Moodle, Zoom и осталих online платформи. Настава обухвата израду студија случаја од стране студената, решевање тестова, анализу и обраду практичних, тематских ситуација, организовање online квизова, рад у форми дискусија и изношења индивидуалних ставова и независних закључака о одређеним темама уз подстицање креативности, иновативности, тимског рада и развоја критичког мишљења студената.