Izaberite stranicu
Шифра предмета 20СТ06фбдл
Студијски програми
  • Финансије и банкарство - ДЛС
ESPB 7
Број часова 3+2
Semestar 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање основних знања и вештина карактеристичних за финансијско пословање. По завршетку процеса учења студенти би требало да науче да разликују и опишу основне приступе финансијском пословању и да примене основне технике финансијске анализе. Циљ је да студенти науче да дефинишу основна правила краткорочног и дугорочног финансирања као и менаџерске нивое финансијских контрола. Такође, циљ предмета је да по завршетку процеса учења студенти знају да опишу основне критеријуме и примене основне методе које се користе приликом капиталног буџетирања, као и да стекну функционална знања везана за карактеристике финансијких тржишта, са посебним освртом на дефинисање и разликовање улога које на финасијским тржиштима имају централне банке, пословне банке, институционални инвеститори и друге финансијске институције.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Увод у финансије, студенти ће бити у стању да:
• дефинишу основне методе и технике финансијске анализе,
• дефинишу и опишу основна правила краткорочног и дугорочног финансирања,
• анализирају поступке доношења одлука у вези дугорочних инвестиционих пројеката,
• опишу основне принципе функционисања различитих типова финансијских тржишта,
• дефинишу улогу централне банка, пословних банака и осталих финансијских институција на одређеном финансијском тржишту.
Теоријска настава
• Општи приступи финансијском пословању.
• Технике финансијске анализе .
• Правила финансирања и финансијска политика, краткорочно и дугорочно финансирање.
• Менаџерски нивои и финансијска контрола.
• Капитално буџетирање и ризик.
• Финансијска тржишта.
• Централна банка, пословне банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске институције.
• Међународно кретање капитала.
• Увод у јавне финансије.

Практична настава
• Примена разматраних техника путем прорачуна на конкретним примерима.
Brealy, R., Myers, S., & Marcus, A. (2007). Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.
Красуља, Д., & Иванишевић, М. (2006). Пословне финансије. Београд: ЦИД Економског факултета у Београду.
Пауновић, С., Б. (2009). Финансијско пословање и тржиште капитала. Београд: Институт за економику пољопривреде.
Чланци у часописима, књигама и интернету.
Предавања, вежбе; анализа примера из пословне праксе, дискусије, израде и презентације семинарских радова
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 35 поена Завршни испит 65 поена
присуство на предавањима и вежбама писмени испит 65
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 25 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10