Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОФБД13
Студијски програми
  • Финансије и банкарство – ДЛС 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Циљ предмета је стицање основних знања и вештина карактеристичних за финансијско пословање. Уочавање разлике и упознавање са приступима финансијском пословању и применом основних техника финансијске анализе. Сагледавање значаја основних правила краткорочног и дугорочног финансирања, као и менаџерских нивоа финансијске контроле. Упознавање са основним критеријумима и применом основних метода, које се користе приликом капиталног буџерирања и стицање функционалних знања везаних за карактеристике финансијских тржишта, са посебним освртом на дефинисање и разликовање улога које на финансијским тржиштима имају централне банке, пословне банке, институционални инвеститори и друге финансијске институције.
По завршетку процеса учења у оквиру предмета Увод у финансије, студенти ће бити у стању да: дефинишу основне методе и технике финансијске анализе; дефинишу и опишу основна правила краткорочног и дугорочног финансирања; анализирају поступке доношења одлука у вези дугорочних инвестиционих пројеката; опишу основне принципе функционисања различитих типова финансијских тржишта; дефинишу улогу централне банке, пословних банака и осталих финансијских институција на одређеном финансијском тржишту.
Теоријска настава:
- Општи приступи финансијском пословању.
- Увод у јавне финансије.
- Увод у пословне финансије - финансирање малих и средњих предузећа (МСП), менаџерски нивои и технике финансијске анализе.
- Временска димензија новца као основа капиталног буџетирања.
- Excel функције.
- Правила финансирања и финансијска политика, краткорочно и дугорочно финансирање.
- Евалуација ризика код капиталног инвестирања.
- Финансијска тржишта.
- Централна банка, пословне банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске институције.
- Међународно кретање капитала.
Практична настава: Excel функције и примена разматраних техника путем прорачуна на конкретним примерима; дискусије.
Пауновић, Б. Увод у финансије: теорија и пракса Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 2020
Пауновић, Б. Финансијско пословање и тржиште капитал Институт за економику пољопривреде 2008
Narayanan, M. P., & Nanda, V. K. Financije za strateško odlučivanje: što nefinancijski menadžeri trebaju znati MATE 2007
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. Počela ulaganja MATE 2006
Предавања су аудиторна уз коришћење Moodle, Zoom и осталих online платформи. Настава је интерактивна и обухвата анализу примера из пословне праксе, дискусије, решавање проблемских задатака.