Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.OFBD13
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo – DLS 2024
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština karakterističnih za finansijsko poslovanje. Uočavanje razlike i upoznavanje sa pristupima finansijskom poslovanju i primenom osnovnih tehnika finansijske analize. Sagledavanje značaja osnovnih pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, kao i menadžerskih nivoa finansijske kontrole. Upoznavanje sa osnovnim kriterijumima i primenom osnovnih metoda, koje se koriste prilikom kapitalnog budžeriranja i sticanje funkcionalnih znanja vezanih za karakteristike finansijskih tržišta, sa posebnim osvrtom na definisanje i razlikovanje uloga koje na finansijskim tržištima imaju centralne banke, poslovne banke, institucionalni investitori i druge finansijske institucije.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Uvod u finansije, studenti će biti u stanju da: definišu osnovne metode i tehnike finansijske analize; definišu i opišu osnovna pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja; analiziraju postupke donošenja odluka u vezi dugoročnih investicionih projekata; opišu osnovne principe funkcionisanja različitih tipova finansijskih tržišta; definišu ulogu centralne banke, poslovnih banaka i ostalih finansijskih institucija na određenom finansijskom tržištu.
Teorijska nastava:
- Opšti pristupi finansijskom poslovanju.
- Uvod u javne finansije.
- Uvod u poslovne finansije - finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP), menadžerski nivoi i tehnike finansijske analize.
- Vremenska dimenzija novca kao osnova kapitalnog budžetiranja.
- Excel funkcije.
- Pravila finansiranja i finansijska politika, kratkoročno i dugoročno finansiranje.
- Evaluacija rizika kod kapitalnog investiranja.
- Finansijska tržišta.
- Centralna banka, poslovne banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije.
- Međunarodno kretanje kapitala.
Praktična nastava: Excel funkcije i primena razmatranih tehnika putem proračuna na konkretnim primerima; diskusije.
Paunović, B. Uvod u finansije: teorija i praksa Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu 2020
Paunović, B. Finansijsko poslovanje i tržište kapital Institut za ekonomiku poljoprivrede 2008
Narayanan, M. P., & Nanda, V. K. Financije za strateško odlučivanje: što nefinancijski menadžeri trebaju znati MATE 2007
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. Počela ulaganja MATE 2006
Predavanja su auditorna uz korišćenje Moodle, Zoom i ostalih online platformi. Nastava je interaktivna i obuhvata analizu primera iz poslovne prakse, diskusije, rešavanje problemskih zadataka.