Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST06
Studijski programi
  • Finansije i bankarstvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 7
Broj časova 3+2
Semestar 3
Status predmeta Obavezni
Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština karakterističnih za finansijsko poslovanje. Po završetku procesa učenja studenti bi trebalo da nauče da razlikuju i opišu osnovne pristupe finansijskom poslovanju i da primene osnovne tehnike finansijske analize. Cilj je da studenti nauče da definišu osnovna pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kao i menadžerske nivoe finansijskih kontrola. Takođe, cilj predmeta je da po završetku procesa učenja studenti znaju da opišu osnovne kriterijume i primene osnovne metode koje se koriste prilikom kapitalnog budžetiranja, kao i da steknu funkcionalna znanja vezana za karakteristike finansijkih tržišta, sa posebnim osvrtom na definisanje i razlikovanje uloga koje na finasijskim tržištima imaju centralne banke, poslovne banke, institucionalni investitori i druge finansijske institucije.
Po završetku procesa učenja u okviru predmeta Uvod u finansije, studenti će biti u stanju da:

• definišu osnovne metode i tehnike finansijske analize,

• definišu i opišu osnovna pravila kratkoročnog i dugoročnog finansiranja,

• analiziraju postupke donošenja odluka u vezi dugoročnih investicionih projekata,

• opišu osnovne principe funkcionisanja različitih tipova finansijskih tržišta,

• definišu ulogu centralne banka, poslovnih banaka i ostalih finansijskih institucija na određenom finansijskom tržištu.
Teorijska nastava

• Opšti pristupi finansijskom poslovanju.

• Tehnike finansijske analize .

• Pravila finansiranja i finansijska politika, kratkoročno i dugoročno finansiranje.

• Menadžerski nivoi i finansijska kontrola.

• Kapitalno budžetiranje i rizik.

• Finansijska tržišta.

• Centralna banka, poslovne banke, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije.

• Međunarodno kretanje kapitala.

• Uvod u javne finansije.Praktična nastava

• Primena razmatranih tehnika putem proračuna na konkretnim primerima.
Brealy, R., Myers, S., & Marcus, A. (2007). Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill.

Krasulja, D., & Ivanišević, M. (2006). Poslovne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Paunović, S., B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede.

Članci u časopisima, knjigama i internetu.
Predavanja, vežbe; analiza primera iz poslovne prakse, diskusije, izrade i prezentacije seminarskih radova
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 55 poena Završni ispit 45 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 45
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada seminarskog 10