Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОПИК02
Студијски програми
  • Пословна информатика 2024
ESPB 7
Број часова 3+2
Семестар 3
Статус предмета Обавезни
Наставни предмет има за циљ да студенти овладају основним принципима и техникама израде процедуралних програма. Премет је фокусиран на усвајање основних алгоритама, планирање и организацију програма, као и на разумевање улоге програмирања у решавању проблема.
Студенти ће бити оспособљени да: разумеју синтаксу и семантику програмског језика; разумеју основне типове података; примењују одговарајуће алгоритме за решавање проблема; да самостално креирају програмску структуру коришћењем декомпозиције и апстракције. Студенти ће програмирати у програмском језику Python.
Теоријска настава:
- Увод у рачунарство, развој софтвера, елементи програма.
- Нумерички типови података.
- Секвенце и колекције.
- Функције.
- Логички изрази и структуре одлучивања.
- Рекурзивни алгоритми.
- Алгоритми за претраге и сортирање.
- Сложеност алгоритама.
Практична настава: самостално креирање програмских решења за конкретне проблеме.
Zelle, J. M. Python Programming: An Introduction to Computer Science, 3rd Ed. Franklin, Beedle & Associates, Inc. 2016
Мишковиц, В. Основе програмирања - Python Универзитет Сингидунум 2020
Beazley, D. Python Distilled Addison-Wesley Professional 2021
Живковић, Д. Увод у алгоритме и структуре података Универзитет Сингидунум 2015
Pratt, A. Python 3 за инжењере електронике програмирање и ГУИ Agencija Eho 2017
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама се у целости изводи у рачунарским лабораторијама.