Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СА87
Студијски програми
  • Примењена информатика 2016
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 1
Статус предмета Обавезни
Стицање знања о савременим методама пројектовања програма и основним техникама програмирања на примеру модерног програмског језика који подржава класичне, објектне и Wеб концепте. Применом сазнања са предавања на анализе студија случајева и непосредно решавање проблема студент овладава методологијом, техникама и стандардним алатима за креирање модерних програма.
Студент стиче способност: самосталног програмирања пословних проблема средње сложености, равноправног учешћа у тимовима за развој или одржавање сложених пословних система и система електронског пословања, даљег развоја вештина и продубљивања знања из програмирања уз помоћ стручне литературе и програмске документације, једноставног овладавања новим језицима и развојним алатима који нису били предмет непосредног проучавања.
Теоријска настава

• Развој и поделе програмских језика

• Методе пројектовања програма

• Класификација типова података

• Основни концепти синтаксе програмског језика

• Типови података програмског језика

• Контрола програмског тока

• Објектни концепти програмског језика

• Програмирање графичког корисничког интерфејса

• Веза програмског језика и базе података

• Креирање пословних програма

• Програмирање и постављање програма на вeb

Практична настава

Студија случаја
Perry, G., (2002) Oснове програмирања, Sams Publishing (превод Компјутер библиотека)

Cadenhead R., Lemay L., (2003) Научите Јава 1.2 за 21 дан, Sams Publishing (превод Компјутер библиотека)

Eckel B., (2000) Thinking in Java, Prentice Hall

Kraus L., (2005) Решени задаци из програмског језика Јава, Београд, Академска мисао

Јошанов Б., Будимац З., (2000) Пројектовање алгоритама, Нови Сад, Виша пословна школа
• предавања • рад у рачунарској лабораторији • презентације студија случаја • дискусије
Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит 35 поена
Присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 15
Провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит 20
Остале активности и учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
Практичан рад: самостална израда студије случаја 10