Izaberite stranicu
Шифра предмета 16СТ66
Студијски програми
ESPB 7
Број часова 3+2
Semestar 3
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је да се омогући студентима упознавање основних карактеристика савремених програмских и електронских компоненти које се користе у роботици као и могућности примене робота у различитим окружењима Дизајнирањем и израдом робота студент развија креативне и манипулаторне способности пролазећи кроз комплетан процес од идеје, дизајна, до пуштања у рад функционалног модела.
Савладавањем планираног садржаја студент ће бити способан да:
• Примењује инжењерске технике пројектовања робо платформи,
• Креира, одржава и ради у сигурном лабораторијском окружењу,
• Креира, техничку документацију и план пројеката,
• Дизајнира аутономни робо систем који може да изврши програмиране задатке,
Садржај предмета
Теоријска настава
• Увод у роботику
• Актуатори и драјвери
• Контролне компоненте
• Софтвер контролера
• Сензори
• Кинематика робота
• Диференцијално кретање
• Диференцијално кретање 2
• Динамика - контрола позиција - силе
• Динамика – вишестепени системи слободе
• Компјутеризована контрола обртног момента
• Навигација мобилних робо платформи
• Теле-роботика и виртуелна стварност
Практична настава
• Лаб 1 Демонтирање робота - робо контролер И / О интерфејс, ПВМ
• Лаб 2 Демонтриање робота - софтвер контролера и сензора улаза
• Лаб 3 Расклапање робота - основне контроле и сензори
• Лаб 4 Прављење робота: Концепт дизајн
• Лаб 5 Прављење робота: Прототип
• Лаб 6 Прављење робота: Прототип имплементација
• Лаб 7 Прављење робота: Прототип систем интеграција
• Лаб 8 Прављење робота – Прототип систем интеграција II,+4
• Лаб 9 Прављење робота: Прототип тестирање
Arduino tutorial Copyright 2016 by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd.
Поповић М. Сензори у роботици, Београд 1996
Robotics Projects Using the PICmicro - John Iovine, New York, 2004
Методе извођења наставе: Мултимедијална (Power point prezentacija) и интерактивна - путем кратких тестова, разумевања градива и заједничког савладавања партија које у тесту показују најмањи степен усвојености. Саставни део наставног процеса су радови студената на задату тему, индивидуалне и групне консултације по унапред задатим областима. Практични део наставе одвија се кроз обавезне вежбе у малим групама.
Предиспитне обавезе 45 поена Завршни испит 55 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 25
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 30 усмени испит 30
семинарски рад 10