Izaberite stranicu
Шифра предмета 17МСА16
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 7
Број часова 3+3
Семестар 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање теоријских знања везаних за методологију вредновања предузећа и стицање вештина у примени приносних, тржишних и трошковних метода вредновања, као и састављању извештаја о вредновању предузећа.
По завршетку овог предмета студенти ће бити оспособљени да кроз анализу окружења и перформанси предузећа пројектују финансијске извештаје, одреде дисконтну стопу и резидуалну вредност, те процене вредност предузећа дисконтовањем новчаног тока пре и након сервисирања дуга. Применом метода мултипликатора и проценом вредности имовине предузећа применом трошковне методе, студенти ће овладати применом основних метода вредновања предузећа.
Теоријска настава
Концепт вредности,
Анализа привредног окружења и конкурентских сила,
Анализа перформанси предузећа,
Одређивање цене капитала, стопе раста и резидуалне вредности,
Приносне методе вредновања предузећа,
Тржишне методе вредновања предузећа,
Трошковне методе вредновања предузећа,
Резултати вредновања предузећа и извештај о процењеној вредности,
Међународни стандарди за процену.
Практична настава
Студије случаја. Примена одређених метода за вредновање конкретних предузећа.
Познанић, В., & Цвијановић, Ј. (2011). Методи вредновања предузећа. Београд: Економски институт.
Каличанин, Ђ., & Куч, В. (2020). Менаџмент вредности и перформанси предузећа. Београд: Универзитет у Београду, Економски факултет.
Лукач, Д. (2019). Процена вредности капитала. Београд: МНГ Центар доо.
Дамодаран, А. (2010). Дамодаран о валуацији: анализа вриједносница за инвестицијске и корпоративне финанције. Загреб: Мате.
Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). Valuation: measuring and managing the value of companies. John Wiley and sons.
International Valuation Standards Council. (2019). International Valuation Standards (IVS). International Valuation Standards Council.
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализу студија случаја