Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17MSA16
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 7
Broj časova 3+3
Semestar 4
Status predmeta Izborni
Cilj predmeta je sticanje teorijskih znanja vezanih za metodologiju vrednovanja preduzeća i sticanje veština u primeni prinosnih, tržišnih i troškovnih metoda vrednovanja, kao i sastavljanju izveštaja o vrednovanju preduzeća.
Po završetku ovog predmeta studenti će biti osposobljeni da kroz analizu okruženja i performansi preduzeća projektuju finansijske izveštaje, odrede diskontnu stopu i rezidualnu vrednost, te procene vrednost preduzeća diskontovanjem novčanog toka pre i nakon servisiranja duga. Primenom metoda multiplikatora i procenom vrednosti imovine preduzeća primenom troškovne metode, studenti će ovladati primenom osnovnih metoda vrednovanja preduzeća.
Teorijska nastava
Koncept vrednosti,
Analiza privrednog okruženja i konkurentskih sila,
Analiza performansi preduzeća,
Određivanje cene kapitala, stope rasta i rezidualne vrednosti,
Prinosne metode vrednovanja preduzeća,
Tržišne metode vrednovanja preduzeća,
Troškovne metode vrednovanja preduzeća,
Rezultati vrednovanja preduzeća i izveštaj o procenjenoj vrednosti,
Međunarodni standardi za procenu.
Praktična nastava
Studije slučaja. Primena određenih metoda za vrednovanje konkretnih preduzeća.
Poznanić, V., & Cvijanović, J. (2011). Metodi vrednovanja preduzeća. Beograd: Ekonomski institut.
Kaličanin, Đ., & Kuč, V. (2020). Menadžment vrednosti i performansi preduzeća. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.
Lukač, D. (2019). Procena vrednosti kapitala. Beograd: MNG Centar doo.
Damodaran, A. (2010). Damodaran o valuaciji: analiza vrijednosnica za investicijske i korporativne financije. Zagreb: Mate.
Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). Valuation: measuring and managing the value of companies. John Wiley and sons.
International Valuation Standards Council. (2019). International Valuation Standards (IVS). International Valuation Standards Council.
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analizu studija slučaja