Izaberite stranicu
Шифра предмета 17ССА08
Студијски програми
  • Банкарско и берзанско пословање
ESPB 7
Број часова 3+3
Semestar 4
Статус предмета Изборни
Циљ предмета је стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области финансија која обезбеђују теоријску подлогу и практичне основе за примену метода за вредновање предузећа и припрему извештаја о вредновању.
По завршетку овог предмета студенти ће бити способности да:

• пројектују биланс стања, биланс успеха и израчунају новчане токове,

• одреде дисконтну стопу и резидуалну вредност,

• процене вредност предузећа приносном методом,

• примене мултипликатор вредности за процену вредности предузећа,

• процене билансне позиције користећи метод нето имовине.
Теоријска настава

• Улога проценитеља у вредновању предузећа.

• Методолошке основе вредновања предузећа.

• Приносне методе вредновања предузећа.

• Тржишне методе вредновања предузећа.

• Трошковне методе вредновања предузећа.

• Резултати вредновања предузећа.Практична настава

• Студије случаја.

• Примена одређених метода за вредновање конкретних предузећа.
Познанић, В., & Цвијановић, Ј. (2011). Методи вредновања предузећа. Београд: Економски институт.

Coopeland, T., еt al. (2010). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. third edition. McKinsey & Company inc.

Дамодаран, А. (2010). Дамодаран о валуацији: анализа вриједносница за инвестицијске и корпоративне финанције. Загреб: Мате: Загребачка школа економије и менаџмента.

Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E., & McLeavey, D. W. (2007). Equity Asset Valuation. New Jersey: John Wiley & Sons.

Илић, Г., & Стевановић, Н., (1994). Процена вредности предузећа – принципи и методе. Београд: Савез рачуновођа и ревизора Србије.
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 поена Завршни испит  35 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит  
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 40 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 10  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10