Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ММТК07
Студијски програми
  • МСС Менаџмент маркетингом у туризму
ESPB 7
Број часова
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Завршни мастер рад има за циљ да студенти на основу обављене стручне праксе и уз консултације са ментором, самостално примене стечена знања и вештине и на тај начин докажу да поседују способност за решавање практичних проблема из привредног или јавног сектора, који се тичу туристичког сектора. Циљ је да студенти писменим и усменим путем покажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања и да су савладали савремене методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички решавају комплексне практичне проблеме и доносе оптималне пословне одлуке у области туризма.
Израдом Завршног мастер рада, студенти треба да докажу да поседују способност да опишу проблематику која је тема рада, да испоље креативност у анализи практичног проблема и у складу са стандардима струке предложе модел за његово решење. Одбраном Завршног мастер рада студенти треба да докажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу доношења квалитетних предлога за решавање комплексних практичних проблема из области туризма.
Тему завршног мастер рада из области туризма дефинишу студент и изабрани наставник-ментор. Завршни рад на мастер струковним студијама представља пројекат у којем се решава практични проблем из области туризма из привредног или јавног сектора.
Завршни мастер рад представља писану форму која се састоји из више целина. Након уводних разматрања, рад треба да садржи приказ теоријских и методолошких основа које су коришћене у циљу решавања конкретног проблема из привредног или јавног сектора, експериментални (практични) део, приказ добијених резултата, њихову анализу и предлог решења разматраног проблема, закључну дискусију и на крају списак коришћене литературе.
1. Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
Израду завршног мастер рада, студент реализује у складу са Процедурама израде и контроле квалитета мастер рада, у оквиру ког су дефинисани садржај, обим, форма, поступак израде и одбране рада. Студент у комуникацији са наставником – ментором, кроз сазнања добијена на стручној пракси, кроз дискусије одабраних тема и анализе студија случаја у току предавања, долази до конкретних идеја за решавање разматраног пословног проблема у туристичком сектору. У току одбране кандидат прво усмено излаже писани део рада, након чега одговара на питања чланова Комисије за одбрану завршног рада. По завршетку одбране, Комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.