Izaberite stranicu
Šifra predmeta 24.MMTK07
Studijski programi
  • MSS Menadžment marketingom u turizmu
ESPB 7
Broj časova
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Završni master rad ima za cilj da studenti na osnovu obavljene stručne prakse i uz konsultacije sa mentorom, samostalno primene stečena znanja i veštine i na taj način dokažu da poseduju sposobnost za rešavanje praktičnih problema iz privrednog ili javnog sektora, koji se tiču turističkog sektora. Cilj je da studenti pismenim i usmenim putem pokažu da su savladali osnove kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, da su stekli ciljevima programa predviđena znanja i da su savladali savremene metode i tehnike koje su neophodne da samostalno i analitički rešavaju kompleksne praktične probleme i donose optimalne poslovne odluke u oblasti turizma.
Izradom Završnog master rada, studenti treba da dokažu da poseduju sposobnost da opišu problematiku koja je tema rada, da ispolje kreativnost u analizi praktičnog problema i u skladu sa standardima struke predlože model za njegovo rešenje. Odbranom Završnog master rada studenti treba da dokažu da su kompetentni za generisanje adekvatnih informacija i njihovo integrisanje u cilju donošenja kvalitetnih predloga za rešavanje kompleksnih praktičnih problema iz oblasti turizma.
Temu završnog master rada iz oblasti turizma definišu student i izabrani nastavnik-mentor. Završni rad na master strukovnim studijama predstavlja projekat u kojem se rešava praktični problem iz oblasti turizma iz privrednog ili javnog sektora.
Završni master rad predstavlja pisanu formu koja se sastoji iz više celina. Nakon uvodnih razmatranja, rad treba da sadrži prikaz teorijskih i metodoloških osnova koje su korišćene u cilju rešavanja konkretnog problema iz privrednog ili javnog sektora, eksperimentalni (praktični) deo, prikaz dobijenih rezultata, njihovu analizu i predlog rešenja razmatranog problema, zaključnu diskusiju i na kraju spisak korišćene literature.
1. Aktuelni časopisi svih godina izdavanja i odbranjeni završni radovi iz date oblasti
Izradu završnog master rada, student realizuje u skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta master rada, u okviru kog su definisani sadržaj, obim, forma, postupak izrade i odbrane rada. Student u komunikaciji sa nastavnikom – mentorom, kroz saznanja dobijena na stručnoj praksi, kroz diskusije odabranih tema i analize studija slučaja u toku predavanja, dolazi do konkretnih ideja za rešavanje razmatranog poslovnog problema u turističkom sektoru. U toku odbrane kandidat prvo usmeno izlaže pisani deo rada, nakon čega odgovara na pitanja članova Komisije za odbranu završnog rada. Po završetku odbrane, Komisija utvrđuje ocenu i saopštava je kandidatu.