Izaberite stranicu
Шифра предмета
Студијски програми
  • МСС Међународно пословање и финансије
ESPB 10
Број часова
Семестар 4
Статус предмета Обавезни
Завршни мастер рад има за циљ да студенти на основу обављене стручне праксе и уз консултације са ментором, самостално примене стечена знања и вештине и на тај начин докажу да поседују способност за решавање практичних проблема из привредног или јавног сектора, који се тичу међународног пословања и финансија. Циљ је да студенти писменим и усменим путем покажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања и да су савладали савремене методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички решавају комплексне практичне проблеме и доносе оптималне пословне одлуке у области међународног пословања и финансија.
Израдом Завршног мастер рада, студенти треба да докажу да поседују способност да опишу проблематику која је тема рада, да испоље креативност у анализи практичног проблема и у складу са стандардима струке предложе модел за његово решење. Одбраном Завршног мастер рада студенти треба да докажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу решавања практичних проблема, као и за доношење квалитетних предлога за решавање комплексних практичних проблема из области међународног пословања и финансија.
Тему завршног мастер рада из области међународног пословања и финансија дефинишу студент, изабрани наставник- ментор и представник привредне или јавне институције у оквиру које је студент обављао стручну праксу-коментор. Предвиђено је да се завршни рад ради у привредној или јавној институцији са којом Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада има потписан уговор о сарадњи и да представник те институције буде члан Комисије за одбрану завршног рада. Завршни рад на мастер струковним студијама представља пројекат у којем се решава практични проблем из привредног или јавног сектора и који је прихваћен од стране привредне или јавне институције.
Завршни мастер рад представља писану форму која се састоји из више целина. Након уводних разматрања, рад треба да садржи приказ теоријских и методолошких основа које су коришћене у циљу решавања конкретног проблема из привредног или јавног сектора, експериментални (практични) део, приказ добијених резултата, њихову анализу и предлог решења разматраног проблема, закључну дискусију и на крају списак коришћене литературе.
Израду завршног мастер рада, студент реализује у складу са Процедурама израде и контроле квалитета мастер рада, у оквиру ког су дефинисани садржај, обим, форма, поступак израде и одбране рада. Студент у комуникацији са наставником - ментором и представником институције у оквиру које обавља стручну праксу, кроз дискусије одабраних тема и анализе студија случаја долази до конкретних идеја за решавање разматраног пословног проблема који се тиче међународног или финансијског пословања. У току одбране кандидат прво усмено излаже писани део рада, након чега одговара на питања чланова Комисије за одбрану завршног рада. По завршетку одбране, Комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит 40 поена
писмена израда рада 60 усмена одбрана рада (презентација) 40