Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • MSS Međunarodno poslovanje i finansije
ESPB 10
Broj časova
Semestar 4
Status predmeta Obavezni
Završni master rad ima za cilj da studenti na osnovu obavljene stručne prakse i uz konsultacije sa mentorom, samostalno primene stečena znanja i veštine i na taj način dokažu da poseduju sposobnost za rešavanje praktičnih problema iz privrednog ili javnog sektora, koji se tiču međunarodnog poslovanja i finansija. Cilj je da studenti pismenim i usmenim putem pokažu da su savladali osnove kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, da su stekli ciljevima programa predviđena znanja i da su savladali savremene metode i tehnike koje su neophodne da samostalno i analitički rešavaju kompleksne praktične probleme i donose optimalne poslovne odluke u oblasti međunarodnog poslovanja i finansija.
Izradom Završnog master rada, studenti treba da dokažu da poseduju sposobnost da opišu problematiku koja je tema rada, da ispolje kreativnost u analizi praktičnog problema i u skladu sa standardima struke predlože model za njegovo rešenje. Odbranom Završnog master rada studenti treba da dokažu da su kompetentni za generisanje adekvatnih informacija i njihovo integrisanje u cilju rešavanja praktičnih problema, kao i za donošenje kvalitetnih predloga za rešavanje kompleksnih praktičnih problema iz oblasti međunarodnog poslovanja i finansija.
Temu završnog master rada iz oblasti međunarodnog poslovanja i finansija definišu student, izabrani nastavnik- mentor i predstavnik privredne ili javne institucije u okviru koje je student obavljao stručnu praksu-komentor. Predviđeno je da se završni rad radi u privrednoj ili javnoj instituciji sa kojom Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada ima potpisan ugovor o saradnji i da predstavnik te institucije bude član Komisije za odbranu završnog rada. Završni rad na master strukovnim studijama predstavlja projekat u kojem se rešava praktični problem iz privrednog ili javnog sektora i koji je prihvaćen od strane privredne ili javne institucije.
Završni master rad predstavlja pisanu formu koja se sastoji iz više celina. Nakon uvodnih razmatranja, rad treba da sadrži prikaz teorijskih i metodoloških osnova koje su korišćene u cilju rešavanja konkretnog problema iz privrednog ili javnog sektora, eksperimentalni (praktični) deo, prikaz dobijenih rezultata, njihovu analizu i predlog rešenja razmatranog problema, zaključnu diskusiju i na kraju spisak korišćene literature.
Izradu završnog master rada, student realizuje u skladu sa Procedurama izrade i kontrole kvaliteta master rada, u okviru kog su definisani sadržaj, obim, forma, postupak izrade i odbrane rada. Student u komunikaciji sa nastavnikom - mentorom i predstavnikom institucije u okviru koje obavlja stručnu praksu, kroz diskusije odabranih tema i analize studija slučaja dolazi do konkretnih ideja za rešavanje razmatranog poslovnog problema koji se tiče međunarodnog ili finansijskog poslovanja. U toku odbrane kandidat prvo usmeno izlaže pisani deo rada, nakon čega odgovara na pitanja članova Komisije za odbranu završnog rada. Po završetku odbrane, Komisija utvrđuje ocenu i saopštava je kandidatu.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 60 poena Završni ispit 40 poena
pismena izrada rada 60 usmena odbrana rada (prezentacija) 40