Izaberite stranicu
Шифра предмета 24.ОТХК15
Студијски програми
  • Туризам и хотелијерство 2024
ESPB 5
Број часова
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Израдом завршног рада студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета у оквиру студијског програма Туризам и хотелијерство стекли функционална знања која су неопходна за квалитетно решавање пословних проблема из те области. Циљ је да студенти писменим и усменим путем докажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања, као и да су савладали методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички доносе оптималне пословне одлуке у оквиру дате области.
Израдом завршног рада студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета стекли основна функционална знања из области Туризма и хотелијерства. Полагањем завршног испита студенти треба да покажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу доношења квалитетних предлога за решавање практичних проблема из дате области.
Након полагања свих испита предвиђених студијским програмом, студенти имају обавезу полагања завршног рада. У току последње године студија, студенти након договора са наставником Школе (ментором), бирају тему завршног рада. Изабрана тема мора да има конкретан значај за обављање послова из области Туризма и хотелијерства. Полагање завршног рада обухвата израду и одбрану рада, пред комисијом од три члана. У току одбране кандидат излаже писани део рада, који треба да сарџи теоријско-стручну анализу и/или предлог решења неког практичног проблема који је везан за обављање послова из дате области. После усменог излагања, кандидат одговара на питања чланова комисије, након чега комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.
Актуелни часописи свих година издавања и одбрањени завршни радови из дате области
Дискусија одабраних тема, анализе студија случаја.