Izaberite stranicu
Шифра предмета
Студијски програми
  • fb
ESPB 8
Број часова
Семестар 6
Статус предмета Обавезни
Израдом завршног рада студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета у оквиру студијског програма Финансије и банкарство стекли функционална знања која су неопходна за квалитетно решавање пословних проблема из те области. Циљ је да студенти писменим и усменим путем докажу да су савладали основе квалитативног и квантитативног истраживања, да су стекли циљевима програма предвиђена знања, као и да су савладали методе и технике које су неопходне да самостално и аналитички доносе оптималне пословне одлуке у области Финансија и банкарства.
Израдом завршног рада студенти треба да докажу да су након положених наставних предмета стекли основна функционална знања из области финансија и банкарства. Полагањем завршног испита студенти треба да покажу да су компетентни за генерисање адекватних информација и њихово интегрисање у циљу доношења квалитетних предлога за решавање практичних проблема из области Финансија и банкарства.
Након полагања свих испита предвиђених студијским програмом, студенти имају обавезу полагања завршног рада. У току последње године студија, студенти након договора са наставником Школе (мантором), бирају тему завршног рада. Изабрана тема мора да има конкретан значај за обављање послова за које се студент образује. Полагање завршног рада обухвата израду и одбрану рада. Завршни рад се брани пред комисијом од три члана (председник, ментор и члан). Усмена одбрана је јавна. У току одбране кандидат излаже писани део рада, који треба да садржи теоријско-стручну анализу и/или предлог решења неког практичног проблема који је везан за обављање послова из области Финансија и банкарства. После усменог излагања, кандидат одговара на питања чланова комисије. Након завршене одбране комисија утврђује оцену и саопштава је кандидату.
Дискусија одабраних тема, анализе студија случаја.
Оцена  (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит Поена 50
активност у току израде рада 50 усмени испит 50