Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Preduzetništvo
ESPB 8
Broj časova
Semestar 6
Status predmeta Obavezni
Izradom završnog rada studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta u okviru studijskog programa Preduzetništvo stekli funkcionalna znanja koja su neophodna za kvalitetno rešavanje poslovnih problema iz te oblasti. Cilj je da studenti pismenim i usmenim putem dokažu da su savladali osnove kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja, da su stekli ciljevima programa predviđena znanja, kao i da su savladali metode i tehnike koje su neophodne da samostalno i analitički donose optimalne poslovne odluke u oblasti Preduzetništva.
Izradom završnog rada studenti treba da dokažu da su nakon položenih nastavnih predmeta stekli osnovna funkcionalna znanja i veštine iz oblasti Preduzetništva. Polaganjem završnog ispita studenti treba da pokažu da su kompetentni za generisanje adekvatnih informacija i njihovo integrisanje u cilju donošenja kvalitetnih predloga za rešavanje praktičnih problema iz oblasti Preduzetništva.
Nakon polaganja svih ispita predviđenih studijskim programom, studenti imaju obavezu polaganja završnog rada. U toku poslednje godine studija, studenti nakon dogovora sa nastavnikom Škole (mentorom), biraju temu završnog rada. Izabrana tema mora da ima konkretan značaj za obavljanje poslova iz oblasti Preduzetništva. Polaganje završnog rada obuhvata izradu i odbranu rada. Završni rad se brani pred komisijom od tri člana. U toku odbrane kandidat izlaže pisani deo rada, koji treba da sardži teorijsko-stručnu analizu i/ili predlog rešenja nekog praktičnog problema koji je vezan za obavljanje poslova iz oblasti Preduzetništva. Posle usmenog izlaganja, kandidat odgovara na pitanja članova komisije. Nakon završene odbrane komisija utvrđuje ocenu i saopštava je kandidatu.
Ocena  (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena 50 Završni ispit Poena 50
aktivnost u toku izrade rada 50 usmeni ispit 50