Izaberite stranicu
Šifra predmeta SST22
Studijski programi
  • Menadžment
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Cilj ovog predmeta je da omogući studentima koji rade ili će raditi na poslovima osiguranja i reosiguranja sveobuhvatno sagledavanje i razumevanje složene problematike osiguranja i reosiguranja, kao i ovladavanje potrebnim znanjem i operativnim tehnikama za rad u ovoj oblasti. Studenti će sticanjem znanja sa pravilima i tehnikama poslovanja složene problematike osiguranja biti osposobljeni za direktnu primenu stečenih znanja i veština ne samo u društvima za osiguranje, već i u drugim subjektima gde se određeni rizici poslovanja prenose na instituciju osiguranja.
Pohađanjem ovog predmeta studenti će steći predmetno specifične sposobnosti (kompetencije) u vidu sposobnosti primene različitih znanja iz oblasti osiguranja za uspešno obavljanje poslova u osiguravajućim kompanijama, posredničkim agencijama i poslovima zastupanja, sposobnost praćenja i primene novina u struci, kao i kompentencije izbora advekvatnog pokrića sa stanovišta korisnika usluge osiguranja.
Teorijska nastava

• Opšte karakteristike osiguranja

• Tehnička organizacija osiguranja

• Karakteristike i vrste životnih osiguranja

• Obračun premije životnih osiguranja

• Karakteristike i vrste neživotnih osiguranja

• Obračun premije neživotnih osiguranja

• Zaključenje ugovora o osiguranju: izvori prava i dokumenta u osiguranju

• Tehnologija osiguranja (postupak pribave osiguranja , postupak procene, likvidacije i rezervacije šteta )

• Saosiguranje i reosiguranje: značaj određivanja maksimalnog samopridržaja, mehanizam reosiguranja, značaj funkcije saosiguranja i reosiguranja za stabilnost poslovanja

• Kontrola poslovanja: merodavni tehnički rezultat, tehničke rezerve (prenosna premija, rezervisane štete, rezerve za izravnnanje rizika, matematička rezerva osiguranja života), garantne rezerve, izveštavanje.Praktična nastava

• Studije slučaja
Kočović J., Šulejić P., Rakonjac-Antić T. (2010) Osiguranje, Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, Beograd

Zakon o osiguranju Sl. glasnik RS 55/04.

Hardol D. S., (2000) International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc Graw-Hill Boston

Rejda E. G., (2008) Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education, Inc. Addison Wesley USA

Folland G. S., (2007) The Economocs of Health and Health Care, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey

Rakonjac-Antić T., (2008) Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd

Studije slučaja i članci u časopisima, knjigama i na Internetu

Petrović Z., Mrkšić D., (2005) Životno osiguranje, DIS public, Pravna biblioteka

Lisov M., (2006) Privatno penzijsko osiguranje, Novi Sad

Kenneth B., Skipper Jr. H., (2000) Life insurance, 13th edition, Engelwood Cliffs, NJ: Pretince Hall
Teorijska nastava uz rešavanje praktičnih primera i analize studija slučaja.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 70 poena Završni ispit  30 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 30
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 20 usmeni ispit  
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 35  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja 10