Izaberite stranicu
Шифра предмета ССТ22
Студијски програми
  • Менаџмент
ESPB 6
Број часова 3+2
Semestar 2
Статус предмета Изборни
Циљ овог предмета је да омогући студентима који раде или ће радити на пословима осигурања и реосигурања свеобухватно сагледавање и разумевање сложене проблематике осигурања и реосигурања, као и овладавање потребним знањем и оперативним техникама за рад у овој области. Студенти ће стицањем знања са правилима и техникама пословања сложене проблематике осигурања бити оспособљени за директну примену стечених знања и вештина не само у друштвима за осигурање, већ и у другим субјектима где се одређени ризици пословања преносе на институцију осигурања.
Похађањем овог предмета студенти ће стећи предметно специфичне способности (компетенције) у виду способности примене различитих знања из области осигурања за успешно обављање послова у осигуравајућим компанијама, посредничким агенцијама и пословима заступања, способност праћења и примене новина у струци, као и компентенције избора адвекватног покрића са становишта корисника услуге осигурања.
Теоријска настава

• Опште карактеристике осигурања

• Техничка организација осигурања

• Карактеристике и врсте животних осигурања

• Обрачун премије животних осигурања

• Карактеристике и врсте неживотних осигурања

• Обрачун премије неживотних осигурања

• Закључење уговора о осигурању: извори права и документа у осигурању

• Технологија осигурања (поступак прибаве осигурања , поступак процене, ликвидације и резервације штета )

• Саосигурање и реосигурање: значај одређивања максималног самопридржаја, механизам реосигурања, значај функције саосигурања и реосигурања за стабилност пословања

• Контрола пословања: меродавни технички резултат, техничке резерве (преносна премија, резервисане штете, резерве за изравннање ризика, математичка резерва осигурања живота), гарантне резерве, извештавање.Практична настава

• Студије случаја
Кочовић J., Шулејић П., Ракоњац-Антић Т. (2010) Осигурање, Економски факултет, Центар за издавачку делатност, Београд

Закон о осигурању Сл. гласник РС 55/04.

Hardol D. S., (2000) International Risk and Insurance, An Environ-mental-Managecial Approach, Irwin/Mc Graw-Hill Boston

Rejda E. G., (2008) Principles of Risk Management and Insurance, Pearson Education, Inc. Addison Wesley USA

Folland G. S., (2007) The Economocs of Health and Health Care, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey

Rakonjac-Antić T., (2008) Penzijsko i zdravstveno osiguranje, Ekonomski fakultet Beograd

Студије случаја и чланци у часописима, књигама и на Интернету

Петровић З., Мркшић Д., (2005) Животно осигурање, ДИС публиц, Правна библиотека

Лисов М., (2006) Приватно пензијско осигурање, Нови Сад

Kenneth B., Skipper Jr. H., (2000) Life insurance, 13th edition, Engelwood Cliffs, NЈ: Pretince Hall
Теоријска настава уз решавање практичних примера и анализе студија случаја.
Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена
присуство на предавањима и вежбама 5 писмени испит 30
провера знања у току наставе (колоквијум-и) 20 усмени испит  
остале активностии учешће студената у раду на предавањима и вежбама 35  
практичан рад: самостална израда студије случаја 10