Izaberite stranicu

Dragin dr Aleksandra

Zvanje

Redovni profesor

E-mail sadragin@gmail.com
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Ponedeljak 12:00-13:00
Onlajn konsultacije Sreda 12-13h
Skype aleksandradragin@outlook.com

Dr Aleksandra S. Dragin je redovni profesor. U periodu od protekle tri školske godine, prosečna ocena koju je od studenata dobila kao predavač na matičnom fakultetu (Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu) je 9,6 (503 studenata osnovnih i master studija). Do sada je bila u komisiji za izradu i odbranu 289 diplomskih i master radova i 8 doktorskih disertacija, od čega je pod njenim mentorstvom odbranjeno 47 diplomskih, 37 master radova i 4 doktorata.

Autor/koautor je 212 naučnih bibliografskih jedinica: 202 rada (12 sa impakt faktorom kategorije M21a-M23), 6 poglavlja u monografijama vodećeg međunarodnog značaja, 6 monografija nacionalnog značaja, 1 studija, 2 ekspertize, 3 udžbenika (1 objavljen u Rimu), 2 priručnika. Njen ukupan indeks kompetencije prema Kartonu naučnog radnika APV je 493,8.

Učestvovala je na brojnim istraživačkim akcijama, simpozijumima, naučnim skupovima, seminarima, konferencijama i okruglim stolovima u zemlji i inostranstvu (Japan, Tajland, Velika Britanija itd).

Do sada je bila učesnik na 26 projekta – kao rukovodilac, član, ekspert, koordinator, recenzent ili sekretar (5 međunarodnih, 2 republička, 15 pokrajinskih i 4 lokalna) i 6 republičkih  programa edukacije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (pohađalo 258 nastavnika i profesora geografije osnovnih i srednjih škola Srbije).

U matičnoj kući bila je rukovodilac studijskog programa Master turizmolog, savetnik na master studijama (Master menadžer), savetnik za studente na doktorskim studijama (geo-nauke: turizam) i savetnik za inostranog studenta na doktorskim studijima (geo-nauke). Član je komisije za ekvivalenciju predmeta studijskog programa osnovnih studija iz turizma DGTH (2017- ). Blia je član komisija za izbor u zvanje dva redovna profesora, četiri docenata i jednog asistenta na Departmanu (PMF, UNS).

Član je uredništva svih izdanja Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo (PMF, UNS) (2013-2015) i (2016- ). Član je uredništva međunarodnog naučnog časopisa „Geographica Pannonica“ (2016- ). Angažovana je kao recenzent za radove brojnih časopisa u zemlji i inostranstvu.

Član je MENSE Srbije, Geografskog društva Vojvodine, Skupštine Matice Srpske, Radne grupe za statistička istraživanja u okviru Nacionalnog saveta za turizam RS. Član je Komisije za donošenje standarda iz oblasti Turizma i srodnih usluga pri Institutu za standardizaciju Srbije – u okviru Međunarodne komisije za standardizaciju u turizmu i usluga u turizmu ISO/TC 228. Takođe, član je Grupacije za nautički turizam Privredne komore Srbije, član je Klastera za nautički turizam Srbije i kao predstavnik Prirodno-matematičkog fakulteta aktivni je član Grupacije za turizam Privredne komore Vojvodine. Kao jedini predstavnik nauke, bila je član Saveta za turizam u APV-u (Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam).

Svoj doprinos akademskoj i široj zajednici dala je i kroz učešće u izradi više strateških dokumenata na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine (Master plan održivog razvoja Fruške gore 2012-2022; Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja); Prostorni plan AP Vojvodine 2010-2020 – Ekspertiza turizam).

Na međunarodnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu dr Aleksandra Dragin je bila član naučnih odbora. Plenarni je predavač na međunarodnom naučnom skupu CTTH 2017. Plenarni je panel predavač po pozivu na međunarodnom naučnom skupu ICESOS 18 (International Conference on Economic and Social Studies 2018). Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region, International Burch University, 10-12. maj 2018, Sarajevo (BiH). https://icesos.ibu.edu.ba/

Držala je predavanja po pozivu na naučnom skupu Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2008 (rad u plenumu), Dunavskoj rektorskoj konferenciji (2010) i raznim drugim događajima – npr. Udruženje turizmologa Srbije, udruženje Mladi za turizam (mesec edukacije).

Gostujući je predavač (po pozivu) na Volga državnom fakultetu za fizičku kulturu, sport i turizam iz Kazanja, Rusija (Povolžskaя gosudarstvennaя akademiя fizičeskoй kulьturы, sporta i turizma / Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism in Kazan, Russian Federation), 16-20. april (2018). Na istom fakultetu je imala i gostovanje po pozivu na saradnju 17-22.09.2018. (Kazanj).

Držala je predavanja u Španiji – na Univerzitetu u Alkali (Fakultet za ekonomiju, biznis i turizam) i na Univerzitetu u Gvadalahari (Edificio Multidepartamental) preko programa ERASMUS+ teaching staff mobility programa (08-12/04/2019 i 25-29/10/2021).

Bila je na trening program u Francuskoj – na Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Faculté de sciences économiques et gestion) preko ERASMUS+ training staff mobility programa (3-7/06/2019).

Držala je predavanja u Češkoj – na Palacky University Olomouc (Department of Geography, Faculty of Science) preko programa ERASMUS+ teaching staff mobility programme (21-25/06/2021).

Član je Veća za društvene nauke Univerziteta u Novom Sadu (2019- ).

Recenzent je u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova u Srbiji (2019- ).

Predsednik je Izbornog veća Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo (PMF, Novi Sad) (2021- ).

Organizovala je Otvarajuću konferenciju međunarodnog projekta „Culture on the Palm“ – PALMCULTURE (IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026) održanu 28.08.2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu i  kulturne događaje kao deo aktivnosti pomenutog projekta.

Takođe je realizovala saradnju između matičnog Fakulteta – Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Udruženja „Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope – OPENS“ zajedno sa UN u realizaciji studentske prakse – mladi uče volonterski rad i brojne aktivnosti kao što su promocija novosadskog grada. Kao član komisije, učestvovala je i na Konferenciji o omladinskom turizmu, koja je održana u okviru ’’OPENS Youth Fair’’ 11. jula u dvorcu Eđšeg u Novom Sadu. Sastavni deo ove Konferencije je bio i izbor najboljeg Priručnika za mlade o Novom Sada u okviru takmičenja „OPENS Challenge“, koji će se koristiti za promociju Novog Sada povodom titule tog grada za Evropsku prestonicu omladine.

Prema Google Scholar bazi, citiranost je 601, a h indeks je 12. Prema Schopus bazi, citiranost je 93, a h indeks je 5.

Spisak projekata:

 1. „Istraživanje preduzetničkih potencijala lokalnog stanovništva u korišćenju resursa termomineralnih voda Vojvodine“. Učesnici: Prirodno-matematički fakultet (lider) i Ekonomski fakultet u Subotici (partner). Tip projekta: Projekat od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021-2024 godine (dugoročni projekat). dr Aleksandra Dragin, rukovodioca projekta.
 2. „APV Industrijsko nasleđe Nemaca u Vojvodini“ (2020-2021). Prirodno-matematički fakultet. Tip projekta: Naučnoistraživački i razvojnoistraživački projekat nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2020. godini. dr Aleksandra Dragin, rukovodilac projekta.
 3. „Impact of the COVID-19 Pandemic on a Sustainable Smart Tourist Destination“ (šifra ZIP-UNIRI-116-1-20; 2020-2022). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija (Sveučilište u Rijeci) i Prirodno-matematički fakultet – Univerzitet u Novom Sadu. Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci “ZIP UNIRI“. dr Aleksandra Dragin, inostrani naučni partner
 4. „Putnički i teretni saobraćaj na železnici u Srbiji“ (2019/2020). MC Mobility Consultants GmbH, MCT Transport Design; Simulation, Management: Holger Eiletz, China Railway Design Corporation Serbia Ogranak, Beograd. Broj projekta 19012. dr Aleksandra Dragin, autor Ekspertize za turizam.
 5. „Culture on the Palm“ – PALMCULTURE. Međunarodni projekat INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0026, Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület – Eurotender (Segedin) i Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, 2018-2019 (12 meseci). Dr Aleksandra Dragin, koordinator projekta za Srbiju.
 6. „Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia“ –WATERTOUR. Međunarodni projekat INTERREG-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia: HUSRB/1602/31/0204 (University of Szeged – Szegedi Tudomanyegyetem (Mađarska) i Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (Novi Sad), Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku (Subotica), 2018-2019 (18 meseci). Dr Aleksandra Dragin istraživač (researcher).
 7. “Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom” – CULTURWB. Međunarodni projekat ERASMUS+ (Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju), 2016-2020; Prirodno-matematički fakultet je lider projekta (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu). Partneri su: Hochschule Heilbronn (Heilbronn University/ Nemačka), FH Joanneum Gesellschaft mbH i World University Service – Österreichisches Komitee (Austrija), NHTV University of Applied Sciences Breda (Holandija), Džemal Bijedić Univerzitet u Mostaru, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet u Banja Luci, Sarajevo susret kultura i Muzej Hercegovine (BiH), Univerzitet u Nišu, Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Turistička organizacija Vojvodine, Muzej Vojvodine i Klaster kulturne rute (Srbija), Univerzitet u Crnoj Gori, Turistička organizacija Kotora i Pomorski muzej Crne Gore (Crna Gora). Dr Aleksandra Dragin je predavač na interdisciplinarnom programu celoživotnog učenja u oblasti turizma, na kursu “Intercultural Communication“ / „Interkulturalna komunikacija” u školskoj 2017/18, 2018/19. i 2019/20. godine. Od školske 2018/2019. godine u zimskom semestru kurs počinje i kao predmet na master programu Univerziteta u Novom Sadu  (PMF), gde je dr Aleksandra Dragin jedna od predmetnih profesora.
 8. Koautor dokumenta “Lokalni akcioni plan za Specijalni rezervat prirode„Karađorđevo“. Projekat Interreg Danube Transnational Programme, UNESCO, COOP MDD, MAB.
 9. Član projekta “Primenjena matematika u uturističko-ugostiteljskom poslovanju” (Application of mathematics in tourism and hospitality business), Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2019. godini (a short-term project of special interest for sustainable development in AP Vojvodina in 2019) (2019-2020).
 10. „Udruživanje potencijala članica Klastera i učesnika u turističkim uslugama Dunavskog regiona u AP Vojvodini radi kooperacije na projektu razvoja nautičkog turizma sa prioritetnim usmerenjem na razvoju infrastrukture i programa za prijem rečnih putničkih brodova – kruzera“, Autonomna pokrajina Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 2017-2018, br. projekta 144-401-5516/2017-02-2.
 11. „Geotransformacija prostora Vojvodine u funkciji regionalnog razvoja“. Republika Srbija – Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost (Program 0201 – Razvoj nauke i tehnologije, Programska aktivnost 1012 – Podrška razvoju naučno istraživačke delatnosti, funkcionalna klasifikacija 140 – Osnovno istraživanje, pozicija 531, ekonomska klasifikacija 4246 – Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, broj projekta 114-451- 2080/2016-01, za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine za projektni ciklus 2016-2020. godine. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 12. “Efekti razvoja turizma u ruralnim sredinama”. Republika Srbija – Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini, 20.11.2017-20.11.2018. godine, broj 142-451-3683/2017-01/02. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 13. „Istraživanje stavova poljoprivrednih proizvođača u Sremskom upravnom okrugu o mogućnostima plasiranja domaćih proizvoda na domaće turističko tržište“. Autonomna Pokrajina Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (UNS) i Regionalna razvojna agencija Srem, br. 104-401-3159/2014-01, 2014/15. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 14. Projekat razvoja upravljanja destinacijom i pripadajućih turističkih doživljaja, usluga i proizvoda koji su sastavni delovi projekta „Destinacijske menadžment kompanije – DMC Dunav“. Uz Regionalnu razvojnu agenciju Bačka, opštine osnivači su Bački Petrovac, Bač, Bačka Palanka, Beočin, Bečej, Sremski Karlovci, Žabalj, Srbobran i Titel. Prirodno-matematički fakultet (UNS) je partner (2015). Dr Aleksandra Dragin kao predstavnik nauke član projektnog menadžment tima.
 15. „Zvanični podaci u turizmu – mogućnost primene i značaj korišćenja“ (transfer znanja u privredu – edukacija zaposlenih u turističkim organizacijama Vojvodine). Organizatori su Turistička organizacija Vojvodine; Univerzitet u Novom Sadu (Prirodno-matematički fakultet i Univerzitetski centar za primenjenu statistiku); Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV-a (Sektor za turizam i regionalno-privrednu saradnju). Edukacija realizovana u 2013. i 2014. godini. Dr Aleksandra Dragin koordinator projekta, koautor i predavač na kursu.
 16. „Kodeks poslovne etike“ (hotel „Premier Aqua”, Vrdnik) (2013). Dr Aleksandra Dragin autor kodeksa.
 17. Elaborat Nautičko-turistički centar „Marina Štrand”. JKP „Gradsko zelenilo” Novi Sad (2013). Dr Aleksandra Dragin koordinator projekta i koautor elaborata.
 18. „Master plan održivog razvoja Fruške gore 2012-2022“. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Univerzitet u Novom Sadu (2012). Dr Aleksandra Dragin recenzent
 19. „Prostorni plan AP Vojvodine 2010-2020“ – Ekspertiza turizam. Republička agencija za prostorno planiranje, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu urbanizam i graditeljstvo (APV), Pokrajinski zavod za urbanizam i Univerzitet u Novom Sadu (2010). Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 20. „Prezentacija, promocija i aktiviranje prirodnih i kulturnih sadržaja Malog Stapara“, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (2010). Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 21. “Strategija razvoja turizma opštine Odžaci”, Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Turistička organizacija Odžaka. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 22. „Izrada programa za revitalizaciju depopulacionih pograničnih područja Banata“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 114-451-0719/2009-01, 2008-2009. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 23. „Folklorno nasleđe u turizmu Srema“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 106-451-02206, 2008. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 24. „Folklorno nasleđe u turizmu Bačke“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 106-451-03052/06, 2007. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 25. „Folklorno nasleđe u turizmu Banata“, Program od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, br. projekta: 451-02007/2006, 2006. Dr Aleksandra Dragin član projektnog tima.
 26. „Demografske tranzicije u Srbiji“, Republički program, Osnovna istraživanja, br. projekta: 146017, 2005-2010. Dr Aleksandra Dragin član i sekretar na projektu.
 1. Dragin, A.S., Mijatov, M.B., Majstorović, N., Janičić, B., Korovljev, D. (2021). COVID-19 Pandemic and Young Tourists’ Travel Risk Perceptions. A chapter in Stanley D. Brunn and Donna Gilbreath, eds., COVID-19 and an Emerging World of Ad Hoc Geographies (New York: Springer, forthcoming). M13
 2. Mijatov, M.B., Dragin, A.S., Majstorović, N., Janičić, B., Zadel, Z. (2021). Management Crisis: the Impacts of COVID-19 on the Managers Behaviour in Tourism. A chapter in Stanley D. Brunn and Donna Gilbreath, eds., COVID-19 and an Emerging World of Ad Hoc Geographies (New York: Springer, forthcoming). M13
 3. Majstorović, , Dragin, A.S., Mijatov, M. B., Stojanović, V., Zadel, Z., Zelenović Vasiljević, T. (2021). Socio-Economic Sustainability of Cultural Tourism in Mediterranean during the Covid-19 Pandemic. Edited by Piera Buonincontri, Luisa Errichiello and Roberto Micera (Institute for Studies on the Mediterranean – IsMed CNR, Napoli: Italy). Book tittle: “Post Covid-19 Tourism: a Pathway Towards Sustainable Development in the Mediterranean Region”, from edition: “Tourism Studies on the Mediterranean Region”, McGraw Hill Publishing (chapter) (McGraw Hill Publishing Book, forthcoming). M13
 4. Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Košić, K., Blešić, I. (2018). The employees’ socio-demographic characteristics and perception of the ethical climate in hotel business, 3rd International thematic monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era. pp. 193-205, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with  the Faculty of Tourism and Hospitality, Belgrade / Ohrid, DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.193 M14
 5. Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Pivac, T., Perčević, K. (2018). The ethical code as a factor that shapes employees’ perception of ethical climate within the hotel business, 3rd International Thematic Monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era. pp. 267-276, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with  the Faculty of Tourism and Hospitality, Belgrade / Ohrid, DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.267 M14
 6. Dragin, A., Đurđev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavić, D., Ivkov-Džigurski, A. Košić, K., Favro, S. (2014). Analysis of the Labor Force Composition on Cruisers: the Danube Through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72.ISSN: 0966-6923, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.06.013  M21a
 7. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D., Davidović, N. (2013). What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (8), 858–872.ISSN: 1540-6306 DOI:10.1080/10548408.2013.835679 M21
 8. Marković, S., Perić, M., Mijatov, M., Dragin, A., Doljak, D. (2020). Attitudes of the Local Population in Border Municipalities on Development of Sport-Event Tourism. Journal of Hospitality & Tourism Research, https://doi.org/10.1177/1096348020927444 https://emxpert.net/sageedit/journals/Welcome/Index. M21
 9. Blešić, I. Dragin, A., Marković, J., Čerović, S., Đeri, L. (2014). Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic, 35, 415-429. ISSN 1582-9146. M22
 10. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014). How income infuences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica, 64 (2), 219–237.ISSN: 0001-6373 DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5 M22
 11. Dragin A. S., Jovičić D., Bošković D. (2010). Economic Impact of Cruise Tourism Along the Pan-European Corridor VII, Economic Research – Ekonomska istraživanja, 23 (4), 127-141. ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) M23
 12. Djurdjev B. S., Arsenović D., Dragin A. (2010). Contemporary problems in studying population of Vojvodina Province, Acta geographica Slovenica, 50-1. ISSN: 1581-6613 M23
 13. Ivkov-Džigurski, A., Babić, V., Dragin, A., Košić, K., Blešić, I. (2012). The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia. Eastern European Countryside, 18, 61-83. DOI: 10.2478/v10130-012-0004-9, ISSN: (Print) 1232-8855 M23
 14. Armenski, T., Gomezelj, D., Đurđev, B., Ćurčić, N., Dragin, A. (2012). Tourism Destination Competitiveness – Between Two Flags. Economic research, 25 (2), 485-502.ISSN: 1331-677X (Print) 1848-9664 (Online) DOI: 10.1080/1331677X.2012.11517519 M23
 15. Dragin, A. S., Jovanović, T., Mijatov, M., Majstorović, N., Dragin, V. (2019). Types and factors of ethical climate perception in Serbian tourism industry, Journal of East European Management Studies, Operationalising Corporate Social Responsibility and Business Ethics in the Central and Eastern Europe – Special Issue, December, 63-98 pp. DOI: 10.5771/9783845298696-63 M23
 16. Jovanović, T., Mijatov, M., Dragin, A., Majstorović, N., Simat, K. (2018). Identification of Predictors’ Effects on Perceiving the Ethical Climate and Job Satisfaction within Serbian Tourism Industry. Journal of Management and Organization, in press. DOI: https://doi.org/10.1017/jmo.2019.36 M23
 17. Dragin, A.S., Đurđev, B.S., Armenski, T. (2008). Da li su međunarodna turistička krstarenja Pan-evropskim Koridorom 7 zaista putovanja turista treće dobi? Glasnik srpskog geografskog društva, knjiga LXXXVIII/4, pp. 29-38, Beograd, ISSN 0350-3593, UDK: 911.314.422. M24
 18. Dragin, A.S., Bubalo Živković, M, Đurđev, B.S. (2009). Doživljaj Srbije: Turisti međunarodnih krstarenja Koridorom 7. Glasnik srpskog geografskog društva, br. 2, pp. 135-148, Beograd. 911.3:380.8(497.11) M24
 19. Armenski T., Zakić, L., Dragin, A. S. (2009). The Perception of Foreign Tourists on the Image of Serbia (Percepcija inostranih turista o imidžu Srbije), Glasnik srpskog geografskog društva, br. 1, pp. 53-64 (pp. 39-52), Beograd. UDK 911.3:380.8(497.11) M24
 20. Lukić, T., Dragin, A., Ivanović. Lj. (2010). Doseljavanje u prigradska naselja, studija slučaja: opština Temerin – Immigration in the Suburban Settlements. Case Study: the Municipality of Temerin, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke – Matica Srpska, Department of Social Sciences, Social Sciences Quarterly, br. 131, pp. 115-126, Novi Sad. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 21. Lukić, T., Đurđev, B., Dragin, A. (2010). Polno-starosna struktura stanovništva Goča i podgorine krajem XX i početkom XXI veka. Glasnik srpskog geografskog društva, 1 (90), 237-256. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 22. Pašić, M. Ivkov-Džigurski, A., Dragin, A. (2010). Nezaposlenost kao jedan od vodećih problema depopulacije u pograničnim opštinama Banata – Unemployment as One of the Leading Problems of Depopulation in Border Municipalities of Banat, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke – Matica Srpska, Department of Social Sciences, Social Sciences Quarterly, br. 131, pp. 277-292, Novi Sad. ISSN 0352-5732 / UDC 3(05) M24
 23. Gajić, T., Ivkov-Džigurski, A. Dragin, A. (2010). Analiza turističkog prometa u Srbiji i njegov uticaj na ekonomski razvoj. Ekonomika poljoprivrede, br. 2, pp. 225-239. ISSN 0352-3462 M24
 24. Leščešen, I. Ivanović Bibić Lj., Dragin, A., Balent, D. (2013). Problems of Teaching Organisation in Combined (Split) Classes in Rural Areas of the Republic of Serbia. Geographica Pannonica, 17(2), 54-59.ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) UDC: 05:91(497.1)=20 M24
 25. Dragin A., Kruzmetra, M., Jeroscenkova, L., Bikse, V., Pivac, , Rivza, B. (2015). Craft as a Business Development Challenge: Latvian and Serbian Craftsmen`s Views. Procedia – Social and Behavioral Sciences 185, 76-83 pp. 3rd World Conference on Psychology and Sociology, WCPS – 2014.DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.433 M24
 26. Anđelković, Ž., Dragin, A., Božić, S., Košić, K. (2017). Emotional Exhaustion and Job Satisfaction of Tour Guides in Rural Areas. Economics of Agriculture, 1, 11-26.UDC 338.48(036) DOI: 10.5937/ekoPolj1701011A M24
 27. Erdeji, I., Dragin, A. (2017). Is Cruising along European Rivers Primarily Intended for Seniors and Workers from Eastern Europe? Geographica Pannonica, 21 (2), 115-123. ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) DOI: 10.18421/GP21.02-05 M24
 28. Mijatov, M. Blešić, I., Dragin, A. (2018). Corporate Social Responsibility and Service Orientation of Hotel Employees. TEME – Journal for Social Sciences, XLII, 2, 441-458. DOI: 10.22190/TEME1802441M, UDK 005.963:640.4, ISSN 0353-7919 M24
 29. Jovanovic, T., Dragin, A.S., Ivanovic-Bibic, Lj., Ivkov-Dzigurski, A., Ristanovic, B. (2018). Pupils’ Perception of Cognitive Advantages of Internet Usage while Teaching Geography in Primary and Secondary Schools. Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu, 66 (2), 5-22. doi:10.5937/zrgfub1802005J ISSN 1450-7552, eISSN, 2334-9441 M24
 30. Blešić, I., Tepavčević, J. Stanić, M., Dragin, A., Ivkov, M. (2018) Impact of Innovations on Service Orientation of Employees in The Hotel Management Quarterly Marketing Journal, 50 (1), 13-23. file:///C:/Users/PC/Downloads/Marketing_vol%2050_no%201%20(1).pdf UDK: 005.591.6:338.486.3:640.412, M24
 31. Perčević, K., Dragin, A., Mijatov, M. (2018). Analiza švajcarske kulture po modelu Hofstedea za potrebe istraživanja turističkog tržišta, Marketing, 49(4), 288-298. M24
 32. Dragin, A., Lazarević, A., Mijatov, M. (2018).. The Position of the tourist escort in Serbia. Economic Themes, 56 (2), 203-220. M24
 33. Božić S., Jovanović, T., Dragin, A., Spasojević; B., Lukić, L. (2018) The Perception of Unethical Issues in Selected Thailand Tourist Areas: Measuring the Attitudes of Foreign Tourism Students. Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijic“ SASA, 68 (1), 85-100. DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI1801085B M24
 34. Simat Kolhajm, K., Dragin, A., Pavlukovic, V., Markov, S. (2019). The ethical dimension of travel agencies business in changing business environment (Serbia). Geographica Pannonica, 23 (1), 64-75, DOI: 10.5937/gp23-16828 ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online) M24
 35. Jovičić, D., Dragin, A.S. (2008). The Assessement of Carrying Capacity – A Crutial Tool for Managing Tourism Effects in Destination. Međunarodni naučni skup „Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2008“. Rad u plenumu, 9-10. oktobar 2008. godine, štampan u izvodu: 6. pp. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, ISSN 1450-6661. M32
 36. Dragin, A. (2017). Cultural Bubbles Inside Tourism Space. 17the Contemporary Trends in Tourism and Hospitality – CTTH 2017 – „New Spaces in Cultural Tourism“ (1-2. September 2017). 4-5 pp, PMF.ISBN 978-86-7031-444-3http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth/2017/ctth2017ab.pdf M32
 37. Dragin, A. (2018). Overall evaluation of tourism in Serbia and discussion on EU – Western Balkans relationships with respect to tourism. Panel Session – ICESoS 2018: Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry in the Balkan Region, Sarajevo 10-12. maj (2018). M32
 38. Dragin, A. (2010). Međunarodna turistička krstarenja Koridorom 7. Prirodno.matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (1-220), UDK: 338.48:797 (497.11 ) 379.846(282.243.7),ISBN 978-86-7031-205-0. M41
 39. Ivkov-Džigurski, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A. (2011). Folklorno nasleđe u turizmu Bačke. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine po projektu iz oblasti zaštite kulturne baštine u AP Vojvodini u 2007. (pp.1-318), UDK: 398(497.113), ISSN 978-86-7031-228-9, COBISS.SR-ID 264797191. M41
 40. Ivkov-Džigurski, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A., Ivanović, Lj. (2012). Folklorno nasleđe u turizmu Srema. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Izvršnog veća AP Vojvodine po projektu iz oblasti zaštite kulturne baštine u AP Vojvodini u 2007. (pp.1-324), UDK: 338.482:39(497.113 Srem), ISSN 978-86-7031-287-6, COBISS.SR-ID 264797191. M41
 41. Dragin A. (2006). Lovno-turistički resursi Bačke – Stanje, održivi razvoj i korišćenje. Monografija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (pp. 1-121), UDK: 338.48:639.1 (497.113 Bačka), ISBN 978-86-7031-121-3. M42
 42. Ivkov, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A., Ivanović, Lj. (2007). Folklorno nasleđe u turizmu Banata. Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Novi Sad) i Pokrajinsko Izvršno veće – Odeljenja za kulturu (Novi Sad) (pp.1-234), UDK: 338.48-6:7/8 (497.13 ) 398(498.113), ISBN 978-86-7031-150-3. M42
 43. Ivkov-Džigurski A., Bubalo-Živković, M., Lukić, T., Dragin, A., Ivanović, L., Pašić, M. (2010). Demografski razvoj pograničnih opština Banata u drugoj polovini XX veka. PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad (pp.1-206). pp. ISBN 978-86-7031-214-2, udc: 314.8(497.113 Banat). M42
 44. Stojanović V., Lazić, L., Pavić, D., Panjković, B., Košić, K., Dragin, A., Stankov, U., Jovanović, M., Pantelić, M., Stamenković, I., Ivanović, Lj. (2011). Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (pp. 192), 338.48-6:502/504(497.113), ISBN 978-86-7031-226-5, COBISS.SR-ID 264498951. M42
 45. Dragin, A., Blešić, I., Pivac, T., Košić, K., Demirović, D. (2018). Plasman domaćih gastronomskih proizvoda u turizmu – izazovi i šanse. Škola biznisa, 1, 86-104. DOI 10.5937/skolbiz1-16287 ISSN: 2406-1301 M51
 46. Dragin, A., Lazarević, A., Mijatov (2018). The Position of Tourist Escorts in Serbia. Ekonomske teme, 56(2). 203-220, UDC 33(497.11). ISSN: 0353-8648, eISSN: 2217-3668 http://economic-themes.com/pdf/et2018en2_04.pdf M51

Predavanja

  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)

Vežbe

  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)

Ispiti

  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)

Materijali

POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)

Obaveštenja

7. novembra 2021.
Termini

Drage kolege,

U ponedeljak, 08.11.2021. godine počinjemo sa vežbama u računarskoj učionici Li5.

Prva grupa ima vežbe od 8:30 do 9:15.

Zatim obe grupe imaju 2 časa predavanja u učionici Li16 (od 9:25 do 11:05).

Nakon toga ostaje druga grupa na vežbama u učionici Li5 (11,15-12,00).

Sutra se dogovaramo oko vaših tema za izradu sajta i počinjemo da pravimo sajtove.

Spisak studenata po grupama možete videti na mom prethodnom obaveštenju, okačenom 10.10.2021. godine.

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

 

 

10. oktobra 2021.
Raspored po grupama

Drage kolege,

U ponedeljak, 11.10.2021. godine počinjemo sa nastavom iz predmeta Posebni oblici turizma. Prva grupa neka dođe u 8:30 (do 10:10), a druga grupa u 10:20 (do 12:00). Grupe su priložene u tabeli.

Broj indeksa Ime Prezime
PRVA GRUPA
1 2020002002 Jelena Gagić
2 2020002033 Teodora Gavrilović
3 2020002050 Teodora Ostojić
4 2020002060 Viktorija Janačković
5 2020002040 Ivana Novaković
6 2020002001 Anja Vantuk
7 2020002078 Anđela Radujko
8 2020002048 Elena Pajić
9 2020002009 Daria Gerić
10 2020002083 Martina Vekić
11 2020002025 Anđela Gićanov
12 2020002055 Dušanka Biorac
13 2020002027 Anđela Bojić
14 2020002076 Luka Ćirović
15 2020002024 Anastasija Arsić
16 2020002088 Tamara Jovanović
17 2020002057 Zorana Savić
18 2020002089 Stanko Jagodić
19 2020002032 Milica Obradović
20 2020002090 Marina Gagić
21 2020002015 Ivana Zorić
22 2020002054 Jovana Pjevčević
23 2020002007 Tamara Mojsovski
24 2020002085 Gordana Janković
25 2020002030 Nevena Majkić
26 2020002028 Sonja Simić
27 2020002091 Ema Đokić
28 2020002016 Teodora Dragičević
29 2020002023 Aleksandra Vučetić
30 2020002022 Mihajlo Asanović
DRUGA GRUPA
31 2020002011 Milan Lučić
32 2020002061 Marija Avazović
33 2020002051 Ana Ivanković
34 2020002075 Danilo Babović
35 2020002056 Dragana Petrović
36 2020002031 Jelena Đurđević
37 2020002069 Sanja Sabadoš
38 2020002020 Olga Savičić
39 2020002021 Ilija Cvetanovski
40 2020002003 Mia Rašović
41 2020002019 Mihajlo Đorđević
42 2020002092 Teodora Nikolić
43 2020002046 Nikolina Maksić
44 2020002086 Žaklina Topić
45 2020002097 Aleksandra Blagojević
46 2020002036 Dušan Jakovljević
47 2020002063 Jelena Janjić
48 2020002072 Jelena Miljević
49 2020002079 Katarina Mandić
50 2020002093 Sergej Jovanović
51 2020002049 Violeta Gagić
52 2020002005 Nikola Milosavljević
53 2020002087 Anđela Rodić
54 2020002017 Danilo Pavlović
55 2020002059 Neda Gnjatić
56 2020002034 Pavle Tadić
57 2020002029 Anja Lolić
58 2020002071 Anđela Grmuša
59 2020002098 Valentin Berkeš

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

7. oktobra 2021.
KONSULTACIJE

Konsultacije će se u narednom periodu održavati ponedeljkom u periodu 12-13h u kabinetu 33.

dr Aleksandra Dragin, redovni profesor

15. januara 2021.
Januarski rok

Poštovane kolege,

Ispit je zakazan za 25.01 u 9h. Videćemo samo da li će se polagati on-line ili u učionici. Pratite obaveštenja. Da bi se ispit polagao, neophodno je da imate urađen (ocenjen) sajt i da ste iz kolokvijuma ostvarili 16 bodova.

Ko bude izlazio na kolokvijum, ne može u istom roku polagati i pismeni. Termin za kolokvijum je isti kao i za ispit, osim ako se zbog održavanja u učionici bude radilo u više grupa. Takođe je moguće da se kolokvijum polaže preko Moodle platforme, kao prošlog puta. Pratite obaveštenja.

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

5. januara 2021.
KOLOKVIJUM

Poštovani studenti,

Kolokvijum ćete polagati preko Moodle platforme u ponedeljak 11.01.u 11:15. Imaćete 30 minuta za test. Počećete sa radom u 11:15.  Test će sadržati pitanja sa ponuđenim ili traženim kratkim odgovorima.

Predmetni prrofesor,

dr Aleksandra Dragin

 

29. novembra 2020.
Konsultacije u decembru

Termini konsultacija u decembru će se nastaviti u istom terminu kao što su bili u svim nedeljama oktobra i novembra: preko Skype adrese aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h). Izuzetak je 11. decembar, kada neće biti konsultacija, jer će u predviđenom terminu za konsultacije biti održan ispit.

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

12. novembra 2020.

Termini konsultacija u prvom delu novembru će se održavati na sledeći način:

06.11.2020. preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h)

13.11.2020. preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com (u terminu 10-12h)

 

17. oktobra 2020.
Konsultacije

Termini konsulacija u oktobru će se održavati od 10h do 12 h na sledeći način:

16.10.2020 preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com

23.10.2020 preko Skype adrese: aleksandradragin@outlook.com

30.10.2020 u Školi u kabinetu 33.

21. septembra 2020.
Rezultati kolokvijuma i ispita – Oktobarski rok

Rezultati kolokvijuma (bodovi):

 • Marić Jovana – 30

 

Rezultati pismenog dela ispita (bodovi):

 • Popović Jelena – 45
 • Marović Aleksandra – 27
 • Tešić Danijela – 42
 • Keleman Dajana – 23
 • Pop Ana – 45
 • Radovanović Miloš – 32
 • Bovan Jelena – 27

 

Konačna ocena:

 • Bovan Jelena – 8 (77 bodova)
 • Zrnić Jovana – 9 (86 bodova)
 • Keleman Dajana – 7 (66 bodova)
 • Marović Aleksandra – 7 (70 bodova)
 • Pop Ana – 10 (97 bodova)
 • Popović Jelena – 9 (86 bodova)
 • Radovanović Miloš – 9 (82 boda)
 • Tešić Danijela 10 (93 boda)

 

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

20. septembra 2020.
Upis ocena u Oktobarskom roku

Upis ocena će biti u ponedeljak, 21.09.2020. u 11:20, u kabinetu 33.

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

2. septembra 2020.
Rezultati – Septembarski ispitni rok 2020.

Položili kolokvijum (bodovi):

 • Bovan Jelena – 23
 • Keleman Dajana – 21
 • Marović Aleksandra – 21
 • Pop Ana – 30
 • Popović Jelena – 19
 • Tešić Danijela – 29

Položili pismeni deo ispita (bodovi):

 • Momirov Jovana – 29
 • Prokić Marija – 30

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

1. jula 2020.
29.06.2020. godine: rezultati polaganja

Ispit su položile Kunić Aleksandra (85 bodova – ocena 7) i Crepulja Teodora (89 bodova – ocena 9).
Rezultati kolokvijuma (15 potrebno za prolaz):
 • Pop Ana: 12 bodova
 • Prokić Marija: 18 bodova
 • Momirov Jovana: 25 bodova
dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor

29. januara 2020.
ISPIT – UPIS OCENA

Upis ocena iz predmeta Posebni oblici turizma će biti u četvrtak, 30.01. u 10h (kabinet 33). Dolazak je OBAVEZAN zato što svaki student mora da se potpiše u Zapisnik sa ispita.

Bodovi su postavljeni na sajt kod Materijala za nastavu.

dr Aleksandra Dragin

21. januara 2020.
POLAGANJE U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU 2020. godine

U sredu, 29.01. polagaće se sledeće:

 • u 9h kolokvijum,
 • u 10h prezentovanje sajta,
 • u 11h pismeni deo ispita

Minimum bodova od predispitnih obaveza je 28. Tabela sa bodovima je uneta kod Materijala za nastavu.

Redovni profesor, dr Aleksandra Dragin

18. januara 2020.
Potpisi

Studenti koji nisu dobili potpis iz predmeta Posebni oblici turizma neka dođu u ponedeljak 20.01.2020. u 11:25 u Pokrajinski zavod za zaštitu prirede – Radnička 20, na poslednji termin.

dr Aleksandra Dragin, redovni profesor

18. januara 2020.
Sajt

Svi koji nisu usmeno predstavili svoj sajt neka dođu u ponedeljak u 10:20 u lab. 4 da predstave sajt i dobiju bodove.

Obavezni elementi sajta su:

 • 5 strana (na poslednjem statistika),
 • sve što je na sajtu mora imati naveden izvor (tekst, slike, grafikoni…) zbog autorskih prava,
 • pojedine reči teksta moraju biti hiperlinkovane,
 • 1 youtube snimak postavljen,
 • 1 hiperlinkovano dugme postavljeno.

Do utorka, 21.01.2020. neka svi (koji do sada nisu) pošalju adresu svog sajta na mejl sadragin@gmail.com. Time će bodovi iz te aktivnosti biti unete za formiranje konačne ocene studenta iz predmeta Posebni oblici turizma.

Predmetni profesor,

dr Aleksandra Dragin

14. januara 2020.
ODLAZAK U POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE

U ponedeljak 20.01.2020. godine, posle vežbi od 10:20 i predstavljanja studentskih sajtova, u 11:30 idemo u organizovanu posetu POKRAJINSKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU PRIRODE U NOVOM SADU. Kolege iz Zavoda će nam predstaviti međunarodni dvoipogodišnji projekat „coop MDD“, koji sufinansira Evropska unija putem programa Interreg Danube Transnational IPA. Cilj projekta je usklađivanje praksi upravljanja u 12 zaštićenih područja koja se nalaze u pet zemalja (Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija), kako bi se osigurala ekološka celovitost budućeg jedinstvenog UNESCO prekograničnog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, izuzetnog evropskog rečnog predela koji je poznat i kao „Evropski Amazon“. Na tom prostoru se razvijaju i određeni oblici turizma.

Krećemo sa Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad u 11:10. Ko dolazi direktno u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, nalazimo se tamo u 11:25 – adresa Radnička 20a.

Dolazak je obavezan i naravno donosi bodove. Svi koji tokom semestra nisu dolazili na vežbe/predavanja će ovim odlaskom u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ostvariti minimum za potpis i naravno bodove.

dr Aleksandra Dragin

 

11. januara 2020.
POSEBNI OBLICI TURIZMA

Prezentovanje sajtova će biti u ponedeljak, 13.01. od 11:15 do 12:55.

Ko želi da vidi svoj kolokvijum, može doći u kabinet 33 od 10:20 do 11:15 ili u 12:55.

 

Predmetni profesor, dr Aleksandra Dragin

22. decembra 2019.
Kolokvijum iz predmeta Posebni oblici turizma

Kolokvijum će se održati u ponedeljak, 23. decembra 2019. u sledećim terminima:

 • grupa koja ima vežbe pre predavanja će raditi kolokvijum u 10:20, lab. 4.
 • grupa koja ima vežbe posle predavanja će raditi kolokvijum u 13:05, lab. 4.

 

Predmetni profesor,

dr Aleksandra Dragin